Jeśli obawiasz się o lojalność Twoich pracowników i nie chcesz, aby tajemnica firmowa trafiła do Twojej konkurencji, zastanów się nad tym, czy nie warto zaproponować Twoim podwładnym podpisanie umowy o zakazie konkurencji. Poniżej znajdziesz wzór dokumentu, który dotyczy zakazu konkurencji podczas trwania stosunku pracy. Jeżeli zależy Ci na tym, by zakaz konkurencji obowiązywał także po rozwiązaniu umowy o pracę, nie zapomnij dodać do wzoru umowy klauzuli, zawierającej ustalenia dotyczące czasu trwania zakazu.

 

                                                UMOWA  O ZAKAZIE KONKURENCJI


Zawarta w dniu ……………………. w …………………… pomiędzy:

 ……………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………,
zwanym dalej “Pracodawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………..,

a …………………………………………, zamieszkałym/ą w ………………………………………………..,

zwanym dalej “Pracownikiem”

                                                                          §  1.
1. Pracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę
2. Za działalność konkurencyjną uważane będą w szczególności następujące czynności:
– prowadzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej
– pozostawanie w stosunku pracy w spółce prowadzącej zbliżoną działalność
– występowania w charakterze agenta, pełnomocnika lub prokurenta podmiotów konkurencyjnych
– ………………………………….. (ew. inne)
3. Pracownik zobowiązuje się ponadto w okresie zatrudnienia nie świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.

                                                                           §  2.
1. Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i poufnych informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaną przez niego pracą, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.
2. W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanych przez Pracodawcę technologii, systemu produkcji, zasad organizacji pracy, sposobu prowadzenia działalności handlowej i danych dotyczących jego kontrahentów.

                                                                            § 3.
W razie naruszenia przez Pracownika zakazu konkurencji, o którym mowa w niniejszej umowie, Pracodawca może:
1. dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych
w art. 114-122 Kodeksu pracy
2.  zastosować wobec Pracownika, niezależnie od odpowiedzialności materialnej, określonej w ust. 1 odpowiedzialność porządkową, a w uzasadnionych wypadkach wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia z winy Pracownika.

                                                                            § 4
Pracodawca zobowiązuje się do zapłaty Pracownikowi odszkodowania w wysokości ………. % otrzymanego wynagrodzenia.
                                                                            § 5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej.

                                                                            § 6.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Pracodawcy.

                                                                            § 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

 

 

   ……………………..                                                                   …………………………..
    Pracodawca                                                                                Pracownik