Jeśli marzysz o zdobyciu zatrudnienia w Straży Granicznej, czeka Cię długa droga i trudna droga do realizacji tego zamierzenia. Będziesz musiał pozytywnie przejść przez wieloetapową rekrutację i sprawdzian sprawności psychicznej oraz wykazać się nieskazitelną przeszłością. Nawet jeśli spełnisz wszystkie warunki stawiane kandydatom, nie będziesz mieć pewności, że dostaniesz propozycję zatrudnienia. Rekrutacja kandydatów odbywa się w trybie konkursowym, co oznacza, że pracę zdobędą tylko najlepsi. 
     Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, kandydaci muszą spełnić ogólne warunki, takie jak posiadanie wyłącznie polskiego obywatelstwa i nieposzlakowanej opinii, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność. Niezbędne jest także wykształcenie średnie, wiek nie przekraczający 35 lat oraz psychiczna i fizyczna zdolność do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, w których obowiązuje szczególna dyscyplina służbowa.  
     Wszyscy kandydaci spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w pierwszym etapie rekrutacji, który polega na dostarczeniu do kadr Straży Granicznej stosownych dokumentów. Chodzi tutaj o: kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, kserokopie dowodu osobistego, książeczki wojskowej, świadectw pracy lub służby, a także ksera uzyskanych dotąd dyplomów i certyfikatów oraz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
     Jeśli zostaniesz dopuszczony do drugiego etapu rekrutacji oznacza to, że niebawem weźmiesz udział we wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej oraz badaniach psychofizjologicznych i psychologicznych. Postępowanie kwalifikacyjne to również weryfikacja wszystkich danych, które umieściłeś w swoim kwestionariuszu osobowym. Ze względu na potrzeby tego etapu rekrutacji zostanie także przeprowadzone postępowanie sprawdzające w zakresie dostępności informacji niejawnych. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego otrzymasz opinię dotyczącą dopuszczenia do kolejnego etapu rekrutacji.
    Jest to już ostatnia część procesu selekcyjnego, na którą składają się wyłącznie testy sprawdzające wiedzę oraz umiejętności kandydatów. Możesz się więc spodziewać testu znajomości języka obcego oraz wiedzy ogólnej, a także sprawdzianu ze sprawności fizycznej. Uwieńczeniem ostatniego etapu selekcji jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez złożoną z funkcjonariuszy komisję. Wiedza oraz umiejętności kandydatów są sprawdzane w koszalińskim Centralnym Ośrodku Szkolenia SG lub kętrzyńskim Centrum Szkolenia SG.
    Jeśli uda Ci się przebrnąć przez długi i trudny proces rekrutacyjno-selekcyjny, pozostaje Ci jedynie czekać na otrzymanie wystawianego przez Rejonową Komisję Lekarską orzeczenia dopuszczającego do pełnienia służby w Straży Granicznej. Spośród kandydatów, którym udało się zdobyć wspomniane wyżej orzeczenie propozycję współpracy otrzymają tylko najlepsi, a pozostali, pomimo tego, że spełnili wszystkie wymagania, będą zmuszeni poszukać innej posady.
     Skoro proces rekrutacji jest skomplikowany, a otrzymanie zatrudnienia niepewne, to czy warto w ogóle starać się o pracę w Straży Granicznej? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Choć praca w Straży Granicznej bywa niebezpieczna i często jest źródłem stresu, to jednak wiele osób uznaje tę posadę za atrakcyjną ze względu na wysokość wynagrodzenia. Świeżo zatrudniony funkcjonariusz zarabia bowiem około 1 600 złotych netto plus dodatki. Z czasem pracownik przechodzi ze służby przygotowawczej na służbę stałą, co skutkuje wzrostem jego płacy. Mimo wszystko zarobki nie powinny być jednak jedynym kryterium wyboru tegoż zawodu, gdyż aby dobrze wykonywać pracę funkcjonariusza Straży Granicznej potrzeba wiele osobistego zaangażowania, a może nawet pasji.