Umowa o wykonanie twórczego dzieła wraz z przeniesieniem praw autorskich,

zawarta w dniu ………….. w (nazwa miejscowości) pomiędzy:

(nazwa firmy) z siedzibą przy ulicy …. w (nazwa miejscowości), reprezentowaną przez (nazwisko właściciela firmy), zwaną w dalszej części umowy Nabywcą,

a

(nazwisko twórcy) zamieszkałego przy ulicy ………, w (nazwa miejscowości), legitymującego się dowodem osobistym: (nr i seria dowodu), nr PESEL: …………., nr NIP:………., zwanego dalej Twórcą

zwanymi łącznie Stronami o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie twórczego dzieła  wraz z przeniesieniem praw autorskich.
 2. Dziełem w niniejszej umowie Strony określają (nazwa przedmiotu umowy), zwanego w dalszej części umowy Dziełem.

§2 TERMIN WYKONANIA DZIEŁA

Twórca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia dzieła oraz przeniesienia praw autorskich do dnia (dokładna data).

§3 WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ DZIEŁO

Dzieło musi spełniać warunki specyfikacji, której opis znajduje się w załączniku nr 1 i załączniku nr 2, dołączonych do umowy.

§4 POSTAĆ DZIEŁA

Twórca zobowiązany jest dostarczyć oryginał dzieła do siedziby Nabywcy w formie ………

§5 FORMA ROZPORZĄDZENIA

 1. Twórca przeniesie wszelkie prawa autorskie na Nabywcę w tym: prawo do wielokrotnego wykorzystywania i powielania dzieła oraz przetwarzania, chociażby w formie częściowej, i na wszystkich polach eksploatacji związanych w szczególności z utrwaleniem dzieła na każdym nośniku informacji, włączając w to także nośniki elektroniczne, bez ograniczeń co do liczby wydań, egzemplarzy i okresu eksploatacji jak i jego rozpowszechniania.
 2. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Nabywcę przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
 3. Twórca wyraża otwartą i nieodwołalną zgodę na rozporządzanie dziełem przez Nabywcę.
 4. Nabywca ma prawo do wprowadzenia w dziele dowolnych zmian w każdym momencie.
 5. Strony ustaliły, że autorstwo wykonawcy nie będzie w wydaniach ujawniane.

§6 ZOBOWIĄZANIE TWÓRCY

1.     Twórca zobowiązuje się do nadania dziełu twórczego charakteru oraz do tego, iż w momencie przekazywania go Nabywcy będzie wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich do niego.

2.     Twórca zobowiązuje się do wykonania dzieła samodzielnie.

§7 OBSZAR EKSPLOATACJI

 1. Nabywca będzie mógł dokonywać modyfikacji, bądź poprawek dzieła według własnego uznania.
 2. Strony postanawiają, iż jedynie uprawnionym do rozpowszechniania, powielania i wykorzystywania dzieła będzie Nabywca.

§8 WYNAGRODZENIE

 1. Za stworzenie dzieła wraz z przeniesieniem praw autorskich do niego Twórcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: …..zł (słownie złotych: …….) brutto za dzieło określone w §1 niniejszej umowy.
 2. Nabywca odprowadzi podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy ustaleniu wysokości podatku uwzględnione zostaną koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.
 3. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Twórcy za stworzenie dzieła i  przeniesienie przez Twórcę na Nabywcę wszelkich praw dotyczących dzieła, w tym majątkowych praw autorskich, na wszystkich polach eksploatacji.
 4. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu … dni od wydania oryginału dzieła i przeniesienia praw autorskich na Nabywcę. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy o numerze: …………
 5. Strony mogą za obopólną zgodą zmienić termin i formę zapłaty wynagrodzenia.

§9 PRZYJĘCIE DZIEŁA

1.      Nabywca zobowiązuje się oświadczyć Twórcy poprzez (pocztę elektroniczną, pocztę zwykłą, itp.) o nie przyjęciu dzieła, ewentualnie o konieczności dokonania stosownych zmian, w terminie … dni od dostarczenia dzieła.

2.      Twórca zobowiązuje się przeprowadzić i dostarczyć Nabywcy korektę autorską w terminie … dni od przekazania mu dzieła do korekty przez Nabywcę.

3.      Brak oświadczenia o nie przyjęciu dzieła oznacza jego przyjęcie bez zastrzeżeń.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

TWÓRCA                                                                                        NABYWCA

Załączniki:

1. ……………..

2. ……………..