Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Inspektor w Wydziale Obsługi w Referacie Finansowo-Księgowym

Inspektor w Wydziale Obsługi w Referacie Finansowo-Księgowym

Data publikacji:
4.11.2020
Miejsce Pracy:
Łódź
Branża:
Administracja biurowa
Stanowisko:
Pracownik Biurowy

Dyrektor poszukuje osoby na stanowisko;
inspektor w Wydziale Obsługi w Referacie Finansowo-Księgowym

Osoba na tym stanowisku:

    Bieżące prowadzenie ewidencji do konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych"
    Drukowanie i opisywanie wyciągów bankowych z zakresu dochodów budżetowych i wprowadzanie ich do systemu finansowo-księgowego
    Sporządzanie zbiorczych zestawień dochodów z Okręgowego Urzędu Miar i Wydziałów Zamiejscowych oraz wprowadzanie ich do systemu finansowo-księgowego
    Bieżąca analiza stanu należności: naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, monitów, tytułów wykonawczych
    Prowadzenie korespondencji związanej ze ściąganiem należności
    Wystawianie faktur za czynsz oraz szkolenia
    Sporządzanie sprawozdań z zakresu dochodów budżetowych
    Przekazywanie należności z tytułu dochodów na konto Ministerstwa Finansów
    Prowadzenie rejestru VAT, sporządzanie deklaracji i terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego
    Opisywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum
    Zastępowanie ( na zmianę z inną osobą z Referatu Finansowo-Księgowego) kasjera w czasie jego nieobecności
    Zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi powierzonych obowiązków
    Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

    Wykształcenie: średnie kierunkowe-ekonomiczne
    Doświadczenie zawodowe 1 rok pracy w rachunkowości sektora finansów publicznych
    Postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, kreatywność, chęć uczenia się
    Umniejętność stosowania odpowiednich przepisów
    Umiejętne organizowanie własnej pracy
    Pozytywne nastawienie na klienta
    Umiejętność współpracy
    Umiejętność wyciągania wniosków
    Posiadanie obywatelstwa polskiego
    Korzystanie z pełni praw publicznych
    Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

    Doświadczenie pracy w systemie finansowo-księgowym Quorum lub Comarch OPT!MA
    Obsługa systemu informatycznego Ministerstwa Finansów TREZOR
    Obsługa systemu informatycznego NBP

Co oferujemy

    Miejsce parkingowe na terenie urzędu
    Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
    Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

    Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
    Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Łodzi z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- szkolenia oraz możliwość dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie .
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca przy komputerze.
Dodatkowe informacje

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Nabór prowadzony będzie się w formie zdalnej lub hybrydowej.

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

    CV i list motywacyjny
    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
    Kopie świadectw pracy
    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do 14 listopada 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70779" na adres:
Okręgowy Urząd Miar
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź
Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

    Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2020
    Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar  w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego,  z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@secmed.pl;

4.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych innym odbiorcom.

6. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne.

7.Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.

9.Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.