InterKadra Sp Z O.O.
InterKadra to Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego z 12-letnim doświadczeniem na rynku. Oferujemy pracę dostosowaną do Twoich kwalifikacji i potrzeb. Jesteśmy firmą godną zaufania! Nr 3372 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Aktualnie poszukujemy pracowników budowlanych do pracy na terenie Francji!

Pracownicy ogólnobudowlani

Data publikacji:
21.6.2019
Miejsce Pracy:
Francja
Branża:
Budowa / Remonty
Stanowisko:
Cieśla Szalunkowy

InterKadra to Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego z 12-letnim doświadczeniem na rynku. Oferujemy pracę dostosowaną do Twoich kwalifikacji i potrzeb. Jesteśmy firmą godną zaufania!

 

Nr 3372 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

 

Aktualnie poszukujemy pracowników budowlanych do pracy na terenie Francji!

 

Aktualne stanowiska:

- Murarz

- Stolarz

- Kanalizator (sieć sucha oraz mokra)

- Monter elewacji zewnętrznych

- Monter podłóg PCV

- Monter płyt G/K

- Cieśla szalunkowy

- Spawacz TIG

 

Oferujemy:

 

- Atrakcyjne kontrakty

- Atrakcyjne stawki godzinowe plus ekwiwalent

żywieniowy, ekwiwalent transportowy

- Pracę w wymiarze 35 godzin tygodniowo z

możliwością płatnych nadgodzin

- Darmowe zakwaterowanie z ułatwionym

dojazdem do pracy (przeważnie udostępniamy samochód służbowy!)

 

Oczekiwania:

 

- Doświadczenie na interesującym Cię

stanowisku

- Dbałość o szczegóły

- Motywacja i zaangażowanie do pracy

- Chęć do podjęcia pracy "od zaraz"

- Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. B

(niekoniecznie)

- Znajomość języka nie jest wymagana

 

Jesteś zainteresowany? Aplikuj już dziś!

 

Osoby zainteresowane prosimy o dodanie do swojej aplikacji klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu powyżej oraz dołączonym życiorysie zawodowym (CV) dla Interkadra Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interkadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 000 - pokaż numer telefonu - 4, NIP: 676 - pokaż numer telefonu - 6, REGON: 120 - pokaż numer telefonu - . Kontakt z Administratorem: tel. 12 290 22 44, e-mail: @ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Paweł Wołoszyn, adres e-mail: @ PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu realizacji procesu rekrutacji: 1) W zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO– w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również: 2) W zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 3) W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym Pracodawca Użytkownik. Pani/Pan dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt III.1 i III.2) powyżej będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji, natomiast dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące lub do momentu wycofania zgody. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych o których mowa w pkt III.1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt III.2 i III.3 jest dobrowolne. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 1) Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, 6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, 7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń