Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa, Instytucja Pośrednicząca dla RPO WSL 2014-2020, ogłasza nabór na pracownika Biura w pełnym wymiarze czasu pracy.

Specjalista ds obsługi projektów

Data publikacji:
11.2.2019
Miejsce Pracy:
Gliwice, ul. Bojkowska 35A
Branża:
Pozostałe

Osoba zatrudniona w Biurze Związku będzie realizowała przede wszystkim następujące zadania:

 • Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
 • 1)      koordynacja procesu oceny projektów:

  a)      przygotowanie procesu powołania Komisji Oceny Projektów,

  b)      przygotowanie wyboru ekspertów do oceny merytorycznej projektów,

  c)       ocena projektów za zgodność ze strategią ZIT

  2)      udział w opracowywaniu propozycji kryteriów wyboru projektów

  3)      udział w opracowywaniu warunków konkursowych

  4)      wsparcie przygotowywania przez Członków Związku wniosków
  o dofinansowanie

 • Wsparcie przedstawicieli Związku w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020
 • Realizacja innych zleconych zadań, w ramach pełnionej przez Związek funkcji Instytucji Pośredniczącej dla RPO WSL 2014-2020.
 •  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe,
  • udokumentowany, co najmniej pięcioletni staż zawodowy
  • pięcioletnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych
   ze środków UE.
  • mile widziana znajomość zasad obliczania luki finansowej i pomocy publicznej we wnioskach o dofinansowanie projektów
  • biegła umiejętność obsługi oprogramowania: Word, Excel, PowerPoint, przeglądarka internetowa,
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość następujących dokumentów:

  -       Statut Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego;

  -       Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z dostępnym projektem uszczegółowienia;

  -       Ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o samorządzie powiatowym.

   Wymagania dodatkowe:

  • Znajomość języka obcego - preferowany angielski,
  • Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i otwartość.

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys zawodowy,
  • list motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

   Informacje dodatkowe:

  Konkurs ma charakter dwuetapowy:

  • I etap – test merytoryczny
  • II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

  Do testu merytorycznego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełnią wymagania dotyczące wykształcenia, stażu pracy oraz złożą wszystkie wymagane dokumenty.

  Szczegółowy opis przebiegu naboru określa Regulamin naboru pracowników Związku Subregionu Centralnego zamieszony w Biuletynie Informacji Publicznej
  na stronie www.subregioncentralny.pl.

  Oświadczenia, CV, list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na pracownika Biura ZSC”, Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, nr tel., adres mailowy w terminie do 18.02.2019 r. na adres:

  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

  Województwa Śląskiego

  ul. Bojkowska 35A,

  Budynek nr 3, pokój 101

  44-100 Gliwice

   Dodatkowe informacje:

  • Dokumenty, które wpłyną do Biura Związku po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Związku pod numerem telefonu 32 461 22 50.
  • Nadesłane oferty nie będą odsyłane, zostaną zniszczone po okresie roku
   od daty złożenia.
  • Miejsce świadczenia pracy: Gliwice, ul. Bojkowska 35A.

  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.subregioncentralny.pl/biuletyn-informacji-publicznej/oferty-pracy/aktualne.html