Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Oddział Wielkopolski

Specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO's

Data publikacji:
11.3.2019
Miejsce Pracy:
Poznań
Branża:
Administracja biurowa

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. WSPARCIA I WSPÓŁPRACY z NGO’s

W WYMIARZE 1 ETATU,

W ODDZIALE WIELKOPOLSKIM PFRON


GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
1. Realizacja zadań wynikających ze zlecania zadań organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
2. Realizacja zadań wynikających z programów rządowych oraz realizacja programów Rady Nadzorczej PFRON.
3. Inicjowanie i realizowanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym tworzenie i realizowanie projektów finansowanych ze środków UE.
4. Prowadzenie działań szkoleniowych oraz doradczych na rzecz organizacji pozarządowych.
5. Monitorowanie i badanie efektywności udzielonej pomocy.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:
- WYMOGI KONIECZNE
Wykształcenie: wyższe
Staż pracy: co najmniej 2 lata
Rodzaj doświadczenia: rozliczanie projektów, w tym finansowanych ze środków UE.
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, biegła znajomość programów WORD,EXCEL, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielnie. Prawo jazdy kat. B.
- WYMOGI POŻĄDANE
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Staż pracy: 4 lata
Rodzaj doświadczenia: współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość zagadnień związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem,
 • kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru, w szczególności kserokopia prawa jazdy.
 • Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

  PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 12%.

  Termin składania ofert upływa w dniu: 21 marca 2019 roku.

  Możliwości złożenia oferty:

  • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
  • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia współpracy z NGO’s w Oddziale Wielkopolskim PFRON”,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia i współpracy z NGO’s w Oddziale Wielkopolskim PFRON”.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 6664626.

  Szczegółowe informacje na stronie: www.pfron.org.pl

  Dokumenty do pobrania

  • docx Pobierz plik Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (22 KB)

  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (docx 22 KB)