Umowa ta jest rodzajem umowy o pracę na czas określony i zgodnie z art. 25 § 1 kodeksu pracy może być zawierana w celu zapewnienia zastępstwa nieobecnego pracownika z przyczyn uzasadnionych np. z powodu urlopu macierzyńskiego, czy choroby.

Zalety i Wady umowy na czas zastępstwa

     Umowa o pracę na czas zastępstwa posiada wiele zalet zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Jest ona korzystna dla zatrudniającego między innymi, dlatego, że charakteryzuje się krótkim okresem wypowiedzenia, który wynosi 3 dni robocze. Podpisywanie kolejnych umów na zastępstwo nie skutkuje koniecznością zawarcia umowy na czas nieokreślony, a pracodawca ma możliwość realnego zweryfikowania kwalifikacji pracownika. Zatrudnionym na zastępstwo osobom nie przysługują 2 dni na poszukiwanie pracy, a w przypadku, gdy pracownica zajdzie w ciąże w okresie obowiązywania umowy, nie jest ona automatycznie przedłużana do dnia porodu oraz ulega ona natychmiastowemu rozwiązaniu wraz z powrotem zastępowanego pracownika do pracy. Krótki okres wypowiedzenia może być atutem także dla świadczącego pracę w ramach zastępstwa. Ponadto ten typ zatrudnienia daje szansę praktycznego zaprezentowania swoich umiejętności przy jednoczesnym otrzymywaniu wynagrodzenia porównywalnego z pensją zastępowanego pracownika.

     Należy pamiętać o tym, iż poniższy wzór umowy o pracę na czas zastępstwa nie ma charakteru normatywnego, co oznacza, że jest on tylko uniwersalną wskazówką jak taką umowę sporządzić. Podczas korzystania z zamieszczonego poniżej wzoru należy mieć na uwadze charakter danego stosunku prawnego i cel czynności prawnej, warto także uwzględnić wszelakie interesy stron zawieranej umowy.

 

                        UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA

Zawarta pomiędzy:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Reprezentowanym przez: ……………………………………
Zwanym dalej Pracodawcą,
a Panem/Panią: ………………………………………………
zam. w: ……………………………………………………….
zwanym dalej Pracownikiem.
                                                                 § 1
Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika ………………. (imię i nazwisko) spowodowanej ……………………………… (np. urlopem wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym czy chorobą).

                                                                 § 2
Strony ustalają następujące warunki pracy
1. Rodzaj umówionej pracy:  ……………………………. (np. stanowisko, funkcja itp.)
2. Miejsce wykonywania pracy: ………………………….
3. Wymiar czasu pracy:  …………………………………. (np. ½ etatu)
4. Dzień rozpoczęcia świadczenia pracy: …………………….
                                                                § 3
Strony ustalają następującą wysokość i składniki wynagrodzenia:
1. Stawka płacy zasadniczej – wynagrodzenie – uposażenie: ……………… zł,
słownie: ……………………………………………………
2. Grupa i stawka dodatku funkcyjnego – specjalnego: ………………..zł,
słownie: ……………………………………………………
3. Premie i dodatki na zasadach określonych w: ………………………………………. (np. zbiorowym układzie pracy, przepisach kodeksu pracy)
                                                                § 4
Inne warunki zatrudnienia:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
                                                                 § 5
Umowa może zostać rozwiązana przez wypowiedzenie przez każdą ze stron, z zachowaniem ustawowego trzydniowego okresu wypowiedzenia.                                                                                 § 6
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron
 
Data i podpis pracownika                    Data i podpis pracodawcy