Kontrola pracownika w miejscu pracy zgodnie z kodeksem

Kontrola pracowników w miejscu pracy jest istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Pracodawcy mają prawo do monitorowania i kontrolowania swoich pracowników. Muszą to robić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. W tym artykule omówimy różne aspekty kontroli pracowników, w tym monitoring, przeszukiwanie i inne metody nadzoru.

Kluczowe wnioski:

 • Kodeks pracy określa dopuszczalne formy kontroli pracowników
 • Monitoring jest dozwolony, ale pracodawca musi spełnić określone warunki
 • Przeszukiwanie pracowników jest ograniczone i wymaga uzasadnienia
 • Pracodawca nie może nadmiernie ingerować w prywatność pracownika
 • Legalna kontrola musi być proporcjonalna i adekwatna do celu

Prawo do kontroli pracowników

Pracodawca ma prawo do kontrolowania swoich pracowników, co wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Art. 22 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. To uprawnienie pracodawcy do kierowania pracownikami obejmuje także możliwość ich kontrolowania.

Jednak uprawnienia kontrolne pracodawcy nie są nieograniczone. Muszą być wykonywane z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych pracownika. Art. 111 Kodeksu pracy zakazuje pracodawcy naruszania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Ponadto, art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego chronią dobra osobiste każdego człowieka, w tym także pracownika.

Kontrola powinna być adekwatna i proporcjonalna do celu, jakiemu ma służyć. Nie może być nadmierna i niewspółmierna do potrzeb pracodawcy. Środki kontroli powinny być dostosowane do rodzaju działalności pracodawcy i związanego z nią ryzyka.

Pracodawca powinien poinformować pracowników o kontroli w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub w umowie o pracę. Dzięki temu pracownicy będą wiedzieć czego mogą się spodziewać i jakie są sposoby i zasady kontroli w danym zakładzie pracy.

Monitoring w zakładzie pracy

Monitoring w miejscu pracy to jedna z form kontroli pracowników. Pracodawca może stosować różne rodzaje monitoringu, takie jak:

 • Monitoring wizyjny (kamery CCTV)
 • Monitoring poczty elektronicznej
 • Monitoring aktywności na komputerze
 • Monitoring rozmów telefonicznych

Aby monitoring był legalny, pracodawca musi spełnić warunki określone w przepisach prawa pracy. Przede wszystkim, cele, zakres oraz monitoring powinny być uzasadnione potrzebami pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o stosowaniu monitoringu. Informacja taka powinna być przekazana nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu. Pracownicy muszą wiedzieć, jaki jest cel, zakres i sposób monitorowania.

Nagrania z monitoringu mogą być przechowywane przez pracodawcę maksymalnie 3 miesiące, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu sądowym. Po tym czasie nagrania powinny być zniszczone.

Pracodawca może wykorzystać dane z monitoringu tylko do celów, dla których monitoring został wprowadzony, np. zapewnienie bezpieczeństwa, kontrola produkcji lub zachowania poufności informacji.

Ważne, aby stosowanie monitoringu nie naruszało godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Monitoring nie może też być stosowany w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach. A także w palarniach lub pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

Przeszukanie pracownika i jego rzeczy

Kodeks pracy zezwala na przeszukanie pracownika i należących do niego przedmiotów tylko w wyjątkowych sytuacjach. Taka kontrola musi być uzasadniona i niezbędna w danych okolicznościach. Nie może naruszać godności ani dóbr osobistych pracownika.

Pracodawca lub osoby przez niego upoważnione (np. pracownicy ochrony) mogą dokonać przeszukania, gdy:

 • istnieje podejrzenie, że pracownik posiada przedmioty, których wnoszenie na teren zakładu pracy jest zabronione (np. alkohol, narkotyki, niebezpieczne narzędzia)
 • zachodzi podejrzenie popełnienia przez pracownika przestępstwa lub wykroczenia (np. kradzieży mienia firmowego)
 • przeszukanie jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób lub ochrony ważnych interesów pracodawcy

Przeszukanie powinno odbywać się z poszanowaniem godności pracownika. Oznacza to, że:

 • kontrola powinna być przeprowadzona w sposób możliwie najmniej uciążliwy i krępujący dla pracownika
 • niedopuszczalne jest przeszukiwanie miejsc intymnych oraz zmuszanie do rozebrania się
 • przeszukanie należy prowadzić w obecności pracownika i osoby trzeciej (np. innego pracownika)
 • z przeszukania trzeba sporządzić protokół podpisany przez osoby w nim uczestniczące

Naruszanie nietykalności osobistej pracownika może prowadzić do odpowiedzialności pracodawcy. Pracownik może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W skrajnych przypadkach nawet rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Pracodawca nie może rutynowo przeszukiwać wszystkich pracowników lub ich rzeczy. Takie działania byłyby nadużyciem i mogłyby zostać zakwalifikowane jako mobbing. Dopuszczalne jest natomiast przeprowadzanie wyrywkowych, niedyskryminujących kontroli. Np. losowe sprawdzanie zawartości toreb przy wyjściu z zakładu pracy, jeśli wszyscy pracownicy podlegają takiej samej procedurze.

Kontrola pracowników przy wyjściu z pracy

Pracodawca ma prawo do kontrolowania pracowników opuszczających miejsce pracy. Takie działanie musi być jednak uzasadnione i przeprowadzone z poszanowaniem godności pracownika.

Kontrola przy wyjściu może obejmować:

 • sprawdzenie, czy pracownik nie wynosi mienia firmowego,
 • weryfikację, czy pracownik nie jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • potwierdzenie tożsamości pracownika.

Zasady kontroli przy wyjściu powinny być określone w regulaminie pracy lub innych wewnętrznych dokumentach firmy. Pracownicy muszą być wcześniej poinformowani o możliwości przeprowadzenia takiej kontroli.

Kontrolę mogą przeprowadzać upoważnieni przedstawiciele pracodawcy, np. pracownicy ochrony. Muszą oni legitymować się odpowiednim upoważnieniem i działać w granicach swoich uprawnień.

Przeszukanie pracownika przy wyjściu z pracy powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Nie może naruszać nietykalności osobistej i prywatności pracownika. W przypadku podejrzenia wyniesienia mienia, ochrona może poprosić o okazanie zawartości torby lub kieszeni. Nie może jednak samodzielnie dokonywać przeszukania.

Jeśli pracownik odmawia poddania się kontroli, pracodawca może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne. Jednak nigdy nie może stosować przymusu fizycznego. Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, pracodawca powinien wezwać policję.

Inne metody kontroli pracowników

Oprócz monitoringu i przeszukiwania, pracodawcy mają do dyspozycji również inne metody kontroli pracowników. Oto niektóre z nich:

Ewidencjonowanie czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy i rozliczać go zgodnie z przepisami. Może to robić poprzez:

– tradycyjne karty zegarowe,

– elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy,

– lub aplikacje do monitorowania aktywności pracowników.

Kontrola jakości i efektywności pracy

Pracodawca może oceniać jakość i efektywność pracy podwładnych poprzez:

 • Analizę wyników i realizacji celów
 • Ocenę okresową pracowników
 • Kontrolę przestrzegania standardów i procedur
 • Badanie satysfakcji klientów

Nadzór bezpośredniego przełożonego

Kierownik lub manager ma prawo nadzorować pracę podległego zespołu poprzez:

 • Bezpośrednią obserwację i kontrolę
 • Udzielanie instrukcji i poleceń
 • Żądanie raportów i sprawozdań z wykonanych zadań
 • Przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących

Testy i kontrole trzeźwości pracowników

Pracodawca może przeprowadzać kontrole trzeźwości pracowników, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w pracy. Takie testy mogą być wykonywane wyrywkowo lub rutynowo, np. w przypadku kierowców lub operatorów maszyn.

Dopuszczalność badań poligraficznych i psychologicznych

Badanie wariografem (wykrywaczem kłamstw) jest generalnie niedozwolone i wymaga zgody pracownika. Wyjątkiem są niektóre służby mundurowe i specjalne.

Natomiast testy psychologiczne mogą być stosowane w procesie rekrutacji lub awansu pracownika. Muszą być jednak prowadzone przez uprawnionego psychologa i nie mogą naruszać dóbr osobistych kandydata.

Podsumowując, pracodawca ma wiele narzędzi do kontrolowania pracy podwładnych, ale zawsze musi stosować je zgodnie z prawem. Nadużywanie tych metod może prowadzić do nadmiernej kontroli i mobbingu w miejscu pracy.

Nadmierna kontrola w miejscu pracy a mobbing

Nadmierna i nieuzasadniona kontrola pracowników może być przejawem mobbingu. Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu.

Cechy nadmiernej kontroli, która może być uznana za mobbing:

 • Ciągłe i nieuzasadnione monitorowanie pracownika
 • Nadużywanie uprawnień kontrolnych do szykanowania i poniżania pracownika
 • Stosowanie kontroli w celu utrudniania pracy i izolowania pracownika
 • Naruszanie prywatności i dóbr osobistych pracownika pod pretekstem kontroli
 • Używanie wyników kontroli do bezpodstawnego karania i zwalniania pracownika

Konsekwencje stosowania mobbingu dla pracodawcy:

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec poszkodowanego pracownika
 • Kary finansowe za naruszenie przepisów o mobbingu
 • Negatywne skutki wizerunkowe i utrata zaufania pracowników

Środki ochrony pracownika przed nadmierną kontrolą i mobbingiem:

 • Prawo do wniesienia skargi na mobbing do pracodawcy lub PIP
 • Możliwość dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania od pracodawcy
 • Prawo do rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy w przypadku mobbingu
 • Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę z powodu wniesienia skargi na mobbing

Podsumowanie

Pracodawca ma prawo do kontrolowania pracy swoich podwładnych, ale musi to robić zgodnie z przepisami prawa. Monitoring jest dopuszczalny pod pewnymi warunkami. Przeszukanie pracownika wymaga istnienia uzasadnionych przesłanek i poszanowania jego godności. Nadmierna i nieuzasadniona kontrola może być przejawem mobbingu. Pracownik ma prawo do ochrony swojej prywatności i dóbr osobistych w miejscu pracy.