Umowa o dzieło a umowa zlecenie – różnice, wady i zalety dla pracodawcy i pracownika

Umowa o dzieło i umowa zlecenia to dwie popularne formy zatrudnienia w Polsce. Choć obie są umowami cywilnoprawnymi, różnią się między sobą w wielu aspektach. Różnice dotyczą przedmiotu umowy, sposobu rozliczania z ZUS czy kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia może mieć istotny wpływ na sytuację finansową i prawną zarówno pracownika, jak i przedsiębiorcy.

Kluczowe zagadnienia:

 • Umowa o dzieło dotyczy wykonania określonego dzieła, a zlecenie – wykonywania czynności.
 • Przy umowie o dzieło nie ma składek ZUS, a przy zleceniu są one obowiązkowe.
 • Umowa o dzieło jest korzystniejsza kosztowo dla przedsiębiorcy.
 • Wybór umowy zależy od charakteru pracy i preferencji stron.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest wykonanie określonego dzieła. Dzieło to rezultat pracy, np. projekt graficzny, strona internetowa czy artykuł. Ważne, aby dzieło było zindywidualizowane i jednorazowe.

W umowie o dzieło nie ma podporządkowania pracodawcy. Wykonawca sam decyduje o sposobie i czasie wykonania dzieła. Liczy się tylko końcowy efekt.

Przy umowie o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowę o dzieło zawiera się z własnym pracownikiem. Wtedy składki są obowiązkowe.

Od umowy o dzieło odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy. Można też skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu, jeśli przenosi się prawa autorskie.

Czym jest umowa zlecenia?

Umowa zlecenia to jedna z popularnych form zatrudnienia w Polsce. Jest to umowa cywilnoprawna, która polega na wykonywaniu określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, przedmiotem umowy zlecenia jest samo wykonywanie zleconych zadań.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia jest podporządkowana zleceniodawcy. Oznacza to, że musi stosować się do jego poleceń i wskazówek dotyczących sposobu wykonywania pracy. Zleceniobiorca ma jednak pewną swobodę w organizacji swojej pracy, o ile nie wpływa to negatywnie na jakość i terminowość realizacji.

Przy umowie zlecenia, od wynagrodzenia odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Zleceniodawca odpowiada za obliczenie, pobranie i odprowadzenie tych składek do ZUS. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) również jest pobierany i odprowadzany przez zleceniodawcę.

Warto zauważyć, że od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ona 27,70zł, a od 1 lipca – 28,10zł.. Zleceniodawca musi zapewnić zleceniobiorcy wynagrodzenie nie niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Różnice między umową o dzieło a umową zlecenia

Umowa o dzieło i umowa zlecenia to dwie odmienne formy zatrudnienia. Choć obie są umowami cywilnoprawnymi, różnią się w wielu aspektach. Oto najważniejsze różnice między nimi:

Oto tabela prezentująca różnice między umową o dzieło a umową zlecenia:

AspektUmowa o DziełoUmowa Zlecenia
Przedmiot umowyOsiągnięcie określonego, indywidualnego rezultatu, np. stworzenie strony internetowej, napisanie artykułu, namalowanie obrazu.Wykonywanie określonych czynności, bez konieczności osiągnięcia konkretnego rezultatu, np. sprzątanie, opieka nad dzieckiem, prowadzenie księgowości.
Podporządkowanie pracodawcyWykonawca ma dużą swobodę w realizacji dzieła i nie podlega bezpośredniemu nadzorowi zleceniodawcy.Zleceniobiorca jest podporządkowany zleceniodawcy i musi stosować się do jego poleceń.
Składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotneBrak obowiązku odprowadzania składek ZUS ani opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.Zleceniodawca co do zasady musi odprowadzać składki ZUS i opłacać ubezpieczenie zdrowotne za zleceniobiorcę.
Koszty uzyskania przychodu50% dla twórców i 20% dla pozostałych wykonawców.20%
Minimalna stawka godzinowaBrak minimalnej stawki godzinowej.Obowiązuje minimalna stawka godzinowa, która od 1 stycznia 2024 roku wynosi 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł brutto
Prawa autorskieMoże dojść do przeniesienia praw autorskich do stworzonego dzieła na zleceniodawcę.Co do zasady nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich.
Okres obowiązywaniaUmowa rozwiązuje się z chwilą wykonania dzieła.Umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie.
RyzykoRyzyko związane z wykonaniem dzieła ponosi wykonawca.Ryzyko związane z wykonywaniem pracy ponosi zleceniodawca.
KosztyKoszty ponosi wykonawca.Koszty ponosi zleceniodawca.

Podsumowując, umowa o dzieło skupia się na osiągnięciu konkretnego rezultatu, daje większą swobodę wykonawcy i wiąże się z mniejszymi obciążeniami z tytułu ZUS. Z kolei umowa zlecenia dotyczy wykonywania określonych czynności pod nadzorem zleceniodawcy. Wiąże się z koniecznością odprowadzania składek ZUS oraz stosowania minimalnej stawki godzinowej.

Zalety i wady umowy o dzieło

Zalety dla pracownika

 • Możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia „na rękę” ze względu na brak składek ZUS.
 • Elastyczność w zakresie czasu i miejsca wykonywania pracy.
 • Brak podporządkowania stronie zamawiającej.
 • Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla praw autorskich.

Zalety dla pracodawcy

 • Niższe koszty zatrudnienia w porównaniu z umową o pracę.
 • Brak obowiązku opłacania składek ZUS za zleceniobiorcę.
 • Większa swoboda w zakresie rozwiązania umowy.
 • Możliwość zawarcia umowy na konkretne zadanie lub projekt.

Wady dla pracownika

 • Brak ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (chyba że pracownik opłaca je samodzielnie).
 • Brak płatnego urlopu wypoczynkowego, zwolnień lekarskich czy innych świadczeń pracowniczych.
 • Konieczność samodzielnego rozliczania podatku dochodowego.
 • Brak ochrony wynikającej z Kodeksu pracy (np. w zakresie wypowiedzenia umowy).

Wady dla pracodawcy

 • Ograniczony zakres kontroli nad wykonywaniem pracy przez zleceniobiorcę.
 • Ryzyko uznania umowy o dzieło za umowę o pracę w przypadku sporu z ZUS lub PIP.
 • Konieczność precyzyjnego określenia przedmiotu umowy (dzieła).
 • Brak możliwości narzucenia zleceniobiorcy miejsca i czasu wykonywania pracy.

Umowa o dzieło może być korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Warto jednak pamiętać o ograniczeniach i ryzykach związanych z tą formą zatrudnienia.

Zalety i wady umowy zlecenia

Zalety dla pracownika

 • Możliwość uzyskania dodatkowego dochodu
 • Elastyczność w zakresie czasu i miejsca pracy
 • Niższe koszty uzyskania przychodu (20%) w porównaniu z umową o pracę
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Szansa na nawiązanie długotrwałej współpracy

Zalety dla przedsiębiorcy

 • Niższe koszty zatrudnienia w porównaniu z umową o pracę
 • Większa elastyczność w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników
 • Możliwość zawarcia umowy na czas określony lub na wykonanie konkretnego zadania
 • Brak obowiązku zapewnienia urlopu wypoczynkowego i innych świadczeń pracowniczych
 • Uproszczone procedury rozliczania podatków i składek ZUS

Wady dla pracownika

 • Brak stabilności zatrudnienia i ochrony przed zwolnieniem
 • Ograniczone uprawnienia pracownicze (np. brak płatnego urlopu, odprawy)
 • Konieczność odprowadzania składek ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne)
 • Brak gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Ryzyko nieregularnych zleceń i dochodów

Wady dla pracodawcy

 • Ograniczona kontrola nad pracownikiem i procesem pracy
 • Ryzyko uznania umowy zlecenia za umowę o pracę przez sąd lub PIP
 • Konieczność odprowadzania składek ZUS za zleceniobiorcę (w niektórych przypadkach)
 • Brak lojalności i zaangażowania pracownika w długoterminowy rozwój firmy
 • Potencjalne problemy z jakością i terminowością wykonania zleceń

Koszty pracodawcy przy umowie o dzieło i zleceniu

Przy wyborze formy zatrudnienia, mzamawiający musi wziąć pod uwagę koszty związane z daną umową. Różnice w kosztach między umową o dzieło a umową zlecenia mogą być znaczące.

Składki ZUS po stronie pracodawcy

W przypadku umowy o dzieło, zatrudniający nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS za pracownika. Natomiast przy umowie zlecenia, strona zamawiająca musi odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wysokość tych składek zależy od kwoty wynagrodzenia i innych czynników.

Inne koszty

Poza składkami ZUS, przedsiębiorca ponosi również inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Należą do nich m.in.:

 • Koszt badań lekarskich (wstępnych i okresowych)
 • Szkolenia BHP
 • Wyposażenie stanowiska pracy
 • Delegacje i diety

Niektóre z tych kosztów mogą być wyższe przy umowie zlecenia, ze względu na dłuższy okres zatrudnienia i większe podporządkowanie pracownika.

Porównanie kosztów obu umów

Podsumowując, koszty pracodawcy przy umowie o dzieło są zazwyczaj niższe niż przy umowie zlecenia. Wynika to głównie z braku obowiązku odprowadzania składek ZUS przez pracodawcę w przypadku umowy o dzieło.

Jednak ostateczny koszt zatrudnienia zależy od wielu czynników. Takie jak wysokość wynagrodzenia, długość trwania umowy czy dodatkowe świadczenia dla pracownika. Dlatego warto przeanalizować wszystkie aspekty przed podjęciem decyzji o formie zatrudnienia.

Kiedy warto wybrać umowę o dzieło, a kiedy umowę zlecenia?

Wybór między umową o dzieło a umową zlecenia zależy od charakteru pracy i oczekiwań obu stron. Oto kilka kryteriów, którymi warto się kierować:

Umowa o dzieło sprawdzi się lepiej, gdy:

 • Celem jest osiągnięcie konkretnego, wymiernego rezultatu (np. napisanie artykułu, zaprojektowanie logo).
 • Praca ma charakter jednorazowy lub okresowy.
 • Wykonawca ma dużą swobodę w sposobie realizacji dzieła.
 • Zamawiający nie musi odprowadzać składek ZUS za wykonawcę.

Przykładowe sytuacje: zlecenie napisania książki, stworzenie strony internetowej, wykonanie remontu mieszkania.

Z kolei umowa zlecenia będzie odpowiedniejsza, gdy:

 • Praca polega na wykonywaniu określonych czynności, a nie na osiągnięciu konkretnego rezultatu.
 • Zleceniodawca ma wpływ na sposób wykonywania pracy przez zleceniobiorcę.
 • Praca ma charakter ciągły lub powtarzalny.
 • Istnieje konieczność odprowadzania składek ZUS (np. gdy jest to jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy).

Przykładowe sytuacje: opieka nad dzieckiem, prowadzenie fanpage’a na Facebooku, obsługa klienta w sklepie internetowym.

Warto pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Przed podjęciem decyzji należy przeanalizować charakter pracy oraz konsekwencje finansowe.

Podsumowanie

Umowa o dzieło i umowa zlecenia to dwie różne formy zatrudnienia, każda z własnymi zaletami i wadami. Główne różnice dotyczą przedmiotu umowy, podporządkowania pracodawcy oraz rozliczeń z ZUS. Umowa o dzieło jest korzystniejsza kosztowo dla pracodawcy, ale mniej stabilna dla pracownika. Umowa zlecenia zapewnia większe bezpieczeństwo socjalne, lecz wiąże się z wyższymi kosztami. Wybór odpowiedniej umowy zależy od charakteru pracy, potrzeb obu stron i indywidualnej sytuacji. Warto rozważyć wszystkie aspekty przed podjęciem decyzji, aby zapewnić optymalne warunki.