wniosek o urlop wychowawczy - jak napisać, wzór

Urlop wychowawczy to prawo przysługujące rodzicom, które pozwala na wychowanie dziecka do lat 3. W Polsce obowiązują szczególne przepisy, które regulują korzystanie z tego rodzaju urlopu. W niniejszym artykule, dowiesz się, jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy, jakie są wymagane dokumenty oraz jakie są terminy składania wniosku.

Wymagane dokumenty

Aby złożyć wniosek o urlop wychowawczy, konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów:

 1. Wypełniony wniosek o urlop wychowawczy
 2. Oświadczenie drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego w tym samym czasie
 3. Kserokopia aktu urodzenia dziecka
 4. Kserokopia świadectwa pracy lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie drugiego rodzica (jeśli dotyczy)

Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy?

Dane osobowe

Na samym początku wniosku o urlop wychowawczy należy wypełnić dane osobowe, takie jak:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres zamieszkania
 3. Numer PESEL
 4. Stanowisko, na którym pracuje wnioskodawca
 5. Data zatrudnienia

Informacje dotyczące urlopu

W kolejnej części wniosku należy podać informacje dotyczące urlopu wychowawczego:

 1. Okres, na jaki wnioskowany jest urlop wychowawczy
 2. Imię i nazwisko drugiego rodzica
 3. Numer PESEL drugiego rodzica
 4. Adres zamieszkania drugiego rodzica
 5. Miejsce pracy i stanowisko drugiego rodzica (jeśli dotyczy)

Oświadczenie drugiego rodzica

Ważnym elementem wniosku jest oświadczenie drugiego rodzica, który potwierdza, że nie korzysta z urlopu wychowawczego w tym samym czasie. Oświadczenie to musi być podpisane przez drugiego rodzica.

Miejsce na ewentualne uwagi

W ostatniej części wniosku znajduje się miejsce na ewentualne uwagi dotyczące urlopu wychowawczego. Tutaj możesz wpisać dodatkowe informacje, które uznasz za istotne dla Twojego wniosku, takie jak:

 1. Prośba o elastyczne ustalenie godzin pracy po powrocie z urlopu
 2. Informacja o planowanym podziale urlopu wychowawczego na kilka etapów
 3. Prośba o możliwość łączenia urlopu wychowawczego z innymi rodzajami urlopu (np. urlopem macierzyńskim)

Wzór


------------------------------------------------------------------------------------------
WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY
------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko:     Jan Kowalski
Adres zamieszkania:   ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa
Numer PESEL:       90010112345
Stanowisko:       Specjalista ds. marketingu
Data zatrudnienia:    01.03.2020

Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka: Anna Kowalska
Data urodzenia dziecka: 15.07.2021
Numer PESEL dziecka:   21071554321

Okres urlopu wychowawczego:
Data rozpoczęcia urlopu: 01.04.2023
Data zakończenia urlopu: 31.03.2024

Dane drugiego rodzica:
Imię i nazwisko:     Ewa Kowalska
Adres zamieszkania:   ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa
Numer PESEL:       90121256789
Miejsce pracy:      Firma XYZ
Stanowisko:       Księgowa

Oświadczenie drugiego rodzica:
Ja, niżej podpisana Ewa Kowalska, oświadczam, że nie korzystam z urlopu wychowawczego w okresie, na który wnioskuje Jan Kowalski.

Data: 17.03.2023      Podpis drugiego rodzica: ______________________

Uwagi (opcjonalnie):
Proszę o możliwość łączenia urlopu wychowawczego z urlopem wypoczynkowym.

Data: 17.03.2023      Podpis wnioskodawcy: ___________________________

------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższy wzór wniosku o urlop wychowawczy zawiera fikcyjne dane i może być wykorzystany jako punkt wyjścia do stworzenia własnego wniosku. Upewnij się, że podajesz prawdziwe i aktualne informacje oraz pamiętaj o zbieraniu wymaganych dokumentów, zanim złożysz wniosek u swojego pracodawcy.

Termin składania wniosku

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć pracodawcy co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, takich jak choroba, zasady te mogą ulec zmianie – warto wówczas skonsultować się z pracodawcą.

Co dalej?

Po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy pracodawca ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, pracodawca powinien wystawić pisemną decyzję przyznającą urlop wychowawczy. W przypadku odmowy, pracodawca musi uzasadnić swoją decyzję na piśmie.

Podsumowanie

Urlop wychowawczy to ważne prawo przysługujące rodzicom, które pozwala im na wychowanie dziecka do 3. roku życia. Aby skorzystać z tego urlopu, należy wypełnić wniosek o urlop wychowawczy oraz zebrać wymagane dokumenty. Kluczowe jest również przestrzeganie terminów składania wniosków oraz prawidłowe wypełnienie wszystkich informacji w dokumencie. W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć porady u pracodawcy lub odpowiednich instytucji.