Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy i leczenie

Wypalenie zawodowe to stan silnego wyczerpania psychicznego i fizycznego. Objawia się zobojętnieniem, zmniejszeniem efektów pracy, bólami głowy i bezsennością. Wywołane jest długotrwałym stresem i brakiem równowagi między pracem a odpoczynkiem. Radzenie sobie z nim wymaga zmiany stylu życia, wsparcia innych czy nawet terapii. Niezbędne jest rozpoznanie wczesnych symptomów, planowanie przerw w pracy i większe zachowanie równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym.

Czym jest wypalenie zawodowe? Definicja 

Wypalenie zawodowe (ang. burnout) to zespół objawów psychofizycznych wywołanych przewlekłym stresem zawodowym. Dotyczy osób wykonujących zawody, które wiążą się z intensywnymi kontaktami interpersonalnymi i dużym zaangażowaniem emocjonalnym.

Wypalenie zawodowe według Christiny Maslach

Pojęcie wypalenia zawodowego zostało spopularyzowane w latach 70. XX wieku przez amerykańską psycholog Christinę Maslach na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.

Maslach zdefiniowała wypalenie jako psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z ludźmi w określony sposób.

Według Maslach wypaleniu towarzyszą 3 podstawowe wymiary:

 • Wyczerpanie emocjonalne – utrata energii, entuzjazmu oraz wyczerpanie emocjonalnych zasobów. Przejawia się uczuciem przepracowania, brakiem chęci do działania.
 • Depersonalizacja – cyniczne, obojętne lub negatywne nastawienie do pracy oraz osób, którym się pomaga. Przejawia się m.in. znieczulicą, brakiem empatii.
 • Obniżone poczucie dokonań osobistych – tendencja do negatywnej oceny swoich kompetencji i efektów pracy. Towarzyszy poczucie niezadowolenia z siebie.

Definicja wypalenia zawodowego według WHO

W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła wypalenie zawodowe w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11). Definiuje je jako zespół objawów psychicznych, powstały na skutek przewlekłego stresu, którego osoba nie jest w stanie skutecznie zredukować.

Główne objawy wypalenia zawodowego według WHO to:

 • uczucie wyczerpania, chroniczne zmęczenie
 • zwiększona podatność na infekcje i choroby somatyczne
 • negatywizm, utrata entuzjazmu do pracy

Jak widać, definicje Maslach i WHO nieco się różnią. Natomiast obie podkreślają kluczową rolę przewlekłego stresu zawodowego oraz wyczerpania psychofizycznego.

Syndrom wypalenia zawodowego 

Wypalenie zawodowe to nie tylko przejściowe zmęczenie pracą. Jeśli nie zareagujemy na pierwsze symptomy, może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji:

 • Pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego – przewlekły stres osłabia odporność, zwiększa ryzyko chorób somatycznych i zaburzeń lękowo-depresyjnych
 • Obniżenie jakości życia – negatywne emocje, problemy w relacjach z bliskimi
 • Spadek efektywności pracy – gorsze wyniki, więcej błędów, konflikty z pacjentami/klientami
 • Wzrost absencji – więcej zwolnień lekarskich i nieobecności w pracy
 • Rezygnacja z pracy – w skrajnych przypadkach konieczna zmiana zawodu

Dlatego tak istotne jest, aby szybko reagować na pierwsze sygnały wypalenia zawodowego.

Jak sobie radzić?

Na szczęście wypaleniu zawodowemu można skutecznie zapobiegać. Oto najważniejsze sposoby:

 • Warsztaty i szkolenia – rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji, zarządzania czasem
 • Wsparcie w miejscu pracy – superwizje, interwizje, grupy wsparcia z innymi pracownikami
 • Ergonomia pracy – odpowiednia liczba przerw, przemyślany rozkład zadań, eliminacja zbędnych obciążeń
 • Docenianie i motywowanie – pochwały od przełożonych, awanse, podnoszenie kwalifikacji
 • Dobre relacje w zespole – atmosfera wsparcia, współpracy, dzielenia się obciążeniami
 • Work-life balance – rozwijanie zainteresowań, czas dla rodziny i przyjaciół po pracy

Warto wdrażać takie rozwiązania w miejscu pracy, aby ustrzec się przed wypaleniem zawodowym!

Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego

Błędem jest myślenie, że wypalenie zawodowe dotyczy tylko konkretnych grup, np. lekarzy czy nauczycieli. Prawda jest taka, że zagrożony jest każdy, kto pracuje w warunkach przewlekłego stresu, przeciążenia, monotonii i braku wsparcia.

Dlatego tak ważne jest dbanie o higienę psychiczną w każdym zawodzie – stawianie zdrowych granic, zachowywanie work-life balance, inwestowanie w rozwój umiejętności antystresowych.

Jakie są przyczyny wypalenia zawodowego?

Przewlekły stres w pracy powodujący wypalenie zawodowe

Przewlekły stres w pracy

Najczęstszą przyczyną wypalenia zawodowego jest długotrwałe obciążenie stresem w miejscu pracy. Może być ono spowodowane zbyt dużą ilością obowiązków, napiętymi terminami, koniecznością nadgodzin, a także mobbingiem ze strony przełożonych lub współpracowników.

Taki chroniczny stres prowadzi do wyczerpania emocjonalnych zasobów pracownika i rozwoju objawów somatycznych oraz psychicznych charakterystycznych dla wypalenia.

Monotonia i nuda w pracy

Innym czynnikiem ryzyka jest monotonia i nuda w pracy. Dotyczy to zwłaszcza stanowisk, na których wykonuje się w kółko te same, mało zróżnicowane zadania, bez możliwości rozwoju i awansu.

Brak bodźców, stagnacja prowadzą do spadku motywacji i zaangażowania, a w konsekwencji do wypalenia zawodowego.

Brak wsparcia w miejscu pracy

Istotną rolę odgrywa również atmosfera i relacje panujące w zespole. Brak wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników, lekceważenie trudności zgłaszanych przez pracownika, brak doceniania jego wysiłków. To te czynniki znacząco zwiększają ryzyko wypalenia.

Pracownik czuje się osamotniony, nie widzi sensu podejmowania wysiłku, co prowadzi do cynizmu i spadku zaangażowania w pracę.

Konflikty w zespole

Źródłem chronicznego stresu są również konflikty w zespole, zarówno te jawne, jak i te tłumione, przejawiające się atmosferą napięcia i nieufności.

W takiej sytuacji trudno o efektywną współpracę i wsparcie. To z kolei sprzyja wypaleniu zawodowemu poszczególnych pracowników.

Brak kontroli i wpływu na decyzje

Przyczyną wypalenia bywa też brak autonomii i kontroli pracownika nad własną pracą.

Ograniczenie jego wpływu na podejmowane decyzje, brak możliwości wyrażania własnego zdania co do sposobu realizacji zadań, prowadzi do frustracji i spadku motywacji.

Objawy wypalenia zawodowego – jak rozpoznać?

Aby rozpoznać wypalenie zawodowe, należy zwrócić uwagę na symptomy występujące w trzech sferach: fizycznej, emocjonalnej i behawioralnej.

Objawy fizyczne

Wyczerpanie organizmu to jeden z podstawowych objawów wypalenia zawodowego. Przejawia się ono m.in.:

 • Chronicznym zmęczeniem – człowiek czuje się zmęczony nawet po długim odpoczynku, brak mu energii do działania
 • Zaburzeniami snu – trudności z zaśnięciem lub częste budzenie się w nocy
 • Bólami głowy napięciowymi – szczególnie częste są migreny
 • Dolegliwościami ze strony układu pokarmowego – bóle brzucha, zgaga, biegunki, zaparcia
 • Częstymi infekcjami i chorobami – obniżona odporność sprzyja częstym przeziębieniom, anginom itp.

Objawy emocjonalne

Wypalenie zawodowe objawia się także negatywnymi zmianami w psychice:

 • Cynizmem i negatywnym nastawieniem do pracy
 • Utratą zaangażowania, motywacji do pracy
 • Alienacją – poczuciem „wyobcowania” z własnego życia
 • Huśtawką nastrojów – drażliwością, wybuchami złości
 • Poczuciem winy – obwinianiem się za niepowodzenia w pracy

Objawy behawioralne

Konsekwencje wypalenia zawodowego można zaobserwować również w zachowaniu:

 • Obniżeniem efektywności i jakości pracy
 • Unikaniem obowiązków zawodowych
 • Notorycznymi spóźnieniami i absencjami
 • Konfliktami z pacjentami, klientami, współpracownikami
 • Sięganiem po używki – papierosy, alkohol
 • Rezygnacją z dotychczasowych zainteresowań, hobby

Im wcześniej rozpozna się objawy, tym łatwiej zapobiec rozwinięciu się pełnoobjawowego wypalenia zawodowego i skutecznie je leczyć.

Jak leczyć wypalenie zawodowe?

Aby skutecznie uporać się z problemem wypalenia zawodowego, niezbędna jest interwencja na kilku płaszczyznach.

1. Psychoterapia

Kluczowe znaczenie ma psychoterapia u specjalisty – psychologa lub psychiatry. Celem jest zidentyfikowanie źródeł stresu, poprawa samooceny, nauka technik radzenia sobie z trudnościami oraz praca nad zmianą nastawienia do pracy.

Psychoterapia indywidualna

Polega na cyklicznych spotkaniach „na osobności” z psychoterapeutą. Pacjent ma okazję do zwierzeń, ventylacji emocji oraz analizy własnych schematów myślowych i zachowań, które prowadzą do wypalenia.

Grupy wsparcia

Odbywają się w gronie kilku osób borykających się z podobnymi problemami zawodowymi. Dają szansę na wymianę doświadczeń i wsparcie od osób w analogicznej sytuacji.

2. Szkolenia i warsztaty

Przydatne mogą być szkolenia i warsztaty rozwijające umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych:

Trening asertywności

Pozwala nauczyć się jak jasno i stanowczo, ale bez agresji, komunikować własne potrzeby oraz bronić granic. Przydaje się w kontaktach zarówno z pacjentami/klientami, jak i przełożonymi.

Warsztaty antystresowe

Uczą technik relaksacyjnych i regeneracji – oddechowych, meditacyjnych, jogi. Pomagają odzyskać równowagę i zredukować napięcie.

3. Wsparcie w miejscu pracy

Niezbędne są też zmiany w organizacji i kulturze samego miejsca pracy, m.in.:

 • realistyczne cele, harmonogramy pracy i system motywacyjny
 • szkolenia dla menedżerów z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego
 • zapewnienie przestrzeni do regeneracji – pokoje relaksu, wyciszenia

To wszystko ma na celu zmniejszenie ryzyka wypalenia wśród pracowników.

4. Zdrowy tryb życia

Niezwykle istotne jest dbanie przez wypalonego pracownika o zdrowy styl życia poza pracą. Obejmuje to m.in:

 • wysypianie się
 • aktywność fizyczna
 • rozwijanie zainteresowań, hobby
 • spotkania z przyjaciółmi i bliskimi

Pozwala to zregenerować siły i równoważyć stres związany z pracą zawodową.

Zaburzenie równowagi praca-życie

Czynnikiem wypalenia jest także chroniczny brak równowagi między intensywnym zaangażowaniem w pracę zawodową a życiem prywatnym.

Rezygnacja z odpoczynku, hobby, spotkań z bliskimi na rzecz pracy prowadzi do wyczerpania emocjonalnego i wypalenia. 

Podsumowanie

Wypalenie zawodowe jest poważnym problemem, który dotyka wielu aktywnych zawodowo osób. Prowadzi do pogorszenia zdrowia, spadku jakości życia i efektywności w pracy. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na pierwsze symptomy i szybkie reagowanie – zarówno na poziomie jednostki, jak i całej organizacji. Wdrożenie profilaktyki wypalenia zawodowego może uchronić przed eskalacją tego poważnego problemu.