Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, która zobowiązuje zleceniobiorcę do dokonania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy.

Zlecenie może być płatne lub nieodpłatne – zależy to od ustaleń zawartych w dokumencie, jeżeli jednak w umowie nie ma jednoznacznie rozumianego zapisu, który dotyczyłby kwestii wynagrodzenia, to zleceniobiorcy należy się zapłata.

Umowa o Pracę a Umowa Zlecenie

Praktyczna różnica pomiędzy umową o pracę i zleceniem polega na tym, że zleceniobiorca nie jest chroniony przed nieuzasadnionym zwolnieniem, nie otrzymuje wynagrodzenia za nadgodziny, nie ma też prawa do urlopu, ani wynagrodzenia za czas choroby.

Osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenia nie płaci też składek emerytalnych, przez co jej wynagrodzenie netto jest odpowiednio wyższe od płacy pracownika, który podpisał umowę o pracę.

Cechy Umowy Zlecenia

Wspomniana wyżej umowa cywilnoprawna cieszy się dużym uznaniem pracodawców ze względu na to, że jeśli pracownik nie spełni pokładanych w nim nadziei, można w każdej chwili wypowiedzieć zlecenie – bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Ponadto podpisanie zlecenia wiąże się z dużo niższymi kosztami, niż w przypadku umowy o pracę.

Należy jednak pamiętać, że stosunek pracy nie może zostać zastąpiony umową zleceniem, ponieważ jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny.

Wzór Umowy Zlecenia

Poniżej znajduje się uniwersalny wzór umowy zlecenia, który wystarczy uzupełnić i wręczyć zleceniobiorcy do podpisu.

                                                           UMOWA ZLECENIE  nr ………..

Zawarta w dniu ……………………. w …………………… pomiędzy:

……………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………,
przy ulicy …………………,  nr ……, nr lokalu ………
NIP : ……. – ……. – …. – ….,   REGON : …………………..,
zwanym dalej “Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez  ………………………………………..,

a …………………………………………, zamieszkałym/ą w  ………………………………………………..,
przy ulicy …………………,  nr ……, nr lokalu ……,
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ………., numer …………
NIP ……. – ……. – …. – …., PESEL : ………………………….
zwanym dalej “Zleceniobiorcą”

§  1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące czynności (następującego rodzaju prace):  ……………………………………………………………

§  2.

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w terminie od dnia …………, do dnia……………….
§  3.

1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości …………… zł brutto
(słownie:……………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę.

§  4.

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności wymienionych w § 1 innym osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
§ 5.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 7.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zleceniodawca                                                                     Zleceniobiorca