Kwalifikacje zawodowe - czym są? Definicja i przykłady

Kwalifikacje zawodowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju kariery. Pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu. Szkolenia, kursy, certyfikaty – wszystko się liczy. I nie tylko chodzi o zarobki. Odpowiednie kwalifikacje w zawodzie to też satysfakcja z pracy. Bo kto nie chciałby robić czegoś, co sprawia przyjemność?

W niniejszym artykule przybliżymy czym dokładnie są kwalifikacje zawodowe. Jakie typy można wyróżnić oraz jakie korzyści dają one pracownikowi. Dowiesz się również, gdzie i jak zdobywa się kwalifikacje zawodowe oraz jak je wpisywać do CV.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to są kwalifikacje zawodow
 • Typy i rodzaje popularnych kwalifikacji zawodowych
 • Jak i gdzie zdobyć kwalifikacje potrzebne w zawodzie
 • Zalety posiadania kwalifikacji dla rozwoju kariery
 • Wskazówki do wpisywania kwalifikacji w CV
 • Przykłady kwalifikacji zawodowych w wybranych branżach

Czym są kwalifikacje zawodowe? – definicja

Kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem MEN to określony zestaw efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych), które osiąga się w wyniku realizacji odpowiednio zaprojektowanego procesu kształcenia w zakresie zawodu.

Oznacza to tyle, że kwalifikacje zawodowe obejmują konkretne umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywania danego zawodu. Uzyskuje się je poprzez skończenie szkoły zawodowej, kursów, szkoleń lub poprzez praktykę w miejscu pracy.

Kluczowe elementy definicji:

 • Efekty kształcenia
 • Wiedza, umiejętności i kompetencje
 • Proces nauczania dostosowany do wymagań zawodu

Kwalifikacje zawodowe różnią się od ogólnego wykształcenia tym, że są ściśle związane z wymaganiami konkretnej profesji. Rozwijają również kompetencje miękkie niezbędne w zawodzie.

Typy i rodzaje kwalifikacji zawodowych

Istnieje szeroka gama rodzajów kwalifikacji zawodowych w różnych branżach i zawodach. Można je podzielić na:

Kwalifikacje „twarde”

Obejmują konkretne, mierzalne, specjalistyczne umiejętności ściśle związane z wymaganiami danego zawodu, np.:

 • znajomość języków / technologii / narzędzi programistycznych (informatyka)
 • umiejętność wykonywania badań laboratoryjnych, diagnozowania chorób (służba zdrowia)
 • prowadzenie rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych (finanse)

Kwalifikacje „miękkie”

Są to tzw. kompetencje personalne i społeczne, czyli cechy i umiejętności przekrojowe, przydatne niemal w każdej profesji, np:

 • kreatywność, samodzielność, komunikatywność
 • umiejętność uczenia się
 • umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem

Kwalifikacje formalne i nieformalne

Podział ten odnosi się do sposobu potwierdzania kwalifikacji:

 • formalne – dyplomy, certyfikaty, świadectwa wydawane przez uprawnione organy
 • nieformalne – uzyskiwane w wyniku udziału w szkoleniach, kursach, poprzez doświadczenie zawodowe.

Przykłady popularnych kwalifikacji przedstawimy w dalszej części artykułu.

Jak i gdzie zdobyć kwalifikacje zawodowe?

Istnieje wiele sposobów na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Oto najpopularniejsze ścieżki rozwoju zawodowego:

Szkoły zawodowe

Kwalifikacje w zawodzie można pozyskać, ucząc się w technikum (2 kwalifikacje) lub branżowej szkole I stopnia (1 kwalifikacja).

Kursy, szkolenia i studia

Możliwe jest zdobycie kwalifikacji poprzez ukończenie specjalistycznych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych organizowanych przez ośrodki szkoleniowe, uczelnie, firmy.

Praktyki, staże

Cennym sposobem na rozwój umiejętności zawodowych są również praktyki i staże odbywane bezpośrednio w miejscu pracy pod okiem doświadczonych specjalistów.

Egzaminy zawodowe

Formą potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji w danym zawodzie są państwowe egzaminy zawodowe organizowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Samokształcenie

Kwalifikacje można rozwijać również poprzez samodzielną naukę korzystając z fachowej literatury, portali branżowych oraz zdobywając doświadczenie w pracy.

Warto wybierać te formy dokształcania, które najlepiej odpowiadają naszym możliwościom, preferencjom i celom zawodowym.

Zalety i korzyści z posiadania kwalifikacji

Posiadanie kwalifikacji zawodowych daje szereg korzyści takich jak:

 • Wyższe zarobki
 • Awans zawodowy
 • Przewaga konkurencyjna
 • Poszerzenie wiedzy i kompetencji
 • Wzrost motywacji i satysfakcji z pracy

Dzięki kwalifikacjom zwiększamy swoją atrakcyjność jako pracownicy i mamy większe szanse na rozwój kariery zawodowej.

Kwalifikacje zawodowe w CV – co wpisać?

Kwalifikacje zawodowe w CV - co wpisać?

Warto wspomnieć w CV o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ponieważ mogą one znacząco podnieść atrakcyjność kandydata w oczach rekrutera i pracodawcy.

Gdzie umieścić informacje o kwalifikacjach w CV? Najlepszymi miejscami są sekcje:

 • Wykształcenie” – zwłaszcza gdy kwalifikacje zostały zdobyte w trakcie nauki w technikum, branżowej szkole etc.
 • Doświadczenie zawodowe” – jeśli kwalifikacje zdobyliśmy podczas kursów, szkoleń w trakcie pracy.
 • Osobny punkt „Kwalifikacje zawodowe

W rubryce z kwalifikacjami powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • Nazwa uzyskanej kwalifikacji / uprawnień
 • Instytucja / organizacja, która je przyznała
 • Rok ich uzyskania
 • (Opcjonalnie) krótki opis zdobytych umiejętności / kompetencji

Opis kwalifikacji warto dodać, gdyż pozwoli on lepiej ocenić kandydata i jego przygotowanie do pracy w danym zawodzie lub branży. Warto w kilku zdaniach wskazać najważniejsze umiejętności, jakie zostały nabyte podczas zdobywania danej kwalifikacji.

Przykłady kwalifikacji zawodowych

Oto przykłady konkretnych kwalifikacji zawodowych w wybranych branżach:

Branża medyczna:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza / pielęgniarki
 • Specjalizacja lekarska (np. chirurg, pediatra, alergolog)
 • Ratownik medyczny
 • Opiekun medyczny

Księgowość i finanse:

 • Księgowy z uprawieniami Ministerstwa Finansów
 • Certyfikowany księgowy IT
 • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
 • Licencjonowany makler papierów wartościowych

Branża IT:

 • Certyfikowany specjalista ds. cyberbezpieczeństwa
 • Programista z certyfikatem Java
 • Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
 • Specjalista Business Intelligence

Budownictwo:

 • Uprawnienia budowlane do projektowania / kierowania robotami budowlanymi
 • Mistrz budowlany w specjalności ogólnobudowlanej
 • Eksploatacja i konserwacja urządzeń elektroenergetycznych

Edukacja:

 • Uprawnienia pedagogiczne
 • Trener umiejętności miękkich
 • Oligofrenopedagogika umożliwiająca pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Tabela prezentująca obszary kwalifikacji zawodowych:

ObszarOpisPrzykłady kwalifikacji
administracyjno-usługowy (A)kwalifikacje związane m.in. z handlem, gastronomią, usługami, administracjąA1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła
A18 Prowadzenie sprzedaży
A24 Wykonywanie prac biurowych
budowlany (B)kwalifikacje związane z budownictwem i robotami budowlanymiB1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
B6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B11 Wykonywanie izolacji budowlanych
elektryczno-elektroniczny (E)kwalifikacje związane z elektroniką, elektrotechniką, informatykąE1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
mechaniczny i górniczo-hutniczy (M)kwalifikacje związane z mechaniką, hutnictwem, górnictwemM3 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
M8 Wykonywanie prac wiertniczych
M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R)kwalifikacje związane z rolnictwem, leśnictwem i ochroną środowiskaR1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych
R16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
R23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
turystyczno-gastronomiczny (T)kwalifikacje związane z turystyką, hotelarstwem i gastronomiąT2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
T6 Sporządzanie potraw i napojów
T8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
T15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
medyczno-społeczny (Z)kwalifikacje związane z medycyną, opieką społeczną, bezpieczeństwemZ1 Świadczenie usług w zakresie masażu
Z5 Świadczenie usług opiekuńczych
Z16 Świadczenie usług w zakresie dietetyki
artystyczny (S)kwalifikacje związane ze sztuką i kulturąS1 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
S2 Realizacja nagrań
S4 Montaż nagrań dźwiękowych

Podsumowanie

Kwalifikacje zawodowe są kluczowe dla rozwoju kariery i zwiększenia naszej atrakcyjności jako pracownika. Pozwalają na zdobycie umiejętności potrzebnych w konkretnym zawodzie poprzez szkolenia, kursy, praktykę. Mają szereg zalet i dają realne korzyści na rynku pracy. Dlatego warto je planowo zdobywać, odpowiednio opisywać w CV i wykorzystywać przy poszukiwaniu zatrudnienia.