Umowa o dzieło - darmowy wzór do pobrania

Umowa o dzieło to popularna forma współpracy w Polsce. Pozwala na elastyczne zatrudnienie przy konkretnych zadaniach. W artykule wyjaśnimy, czym jest umowa o dzieło, jakie są jej zalety i wady oraz pokażemy darmowy wzór takiej umowy do pobrania .

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym jest umowa o dzieło i jakie ma cechy
 • Jak wygląda darmowy wzór umowy o dzieło
 • Jak prawidłowo wypełnić i podpisać umowę
 • Kiedy umowa o dzieło jest najlepszym rozwiązaniem
 • Jak i kiedy można rozwiązać umowę o dzieło

Czym charakteryzuje się i czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która dotyczy wykonania konkretnego dzieła lub usługi w zamian za ustalone wynagrodzenie. Oto najważniejsze cechy charakterystyczne umowy o dzieło:

 • Brak stosunku pracy między stronami – nie dochodzi do zatrudnienia. Strony współpracują w ramach umowy cywilnoprawnej.
 • Wynagrodzenie za wykonanie dzieła, a nie za czas pracy – istotny jest efekt pracy, niezależnie od tego, ile czasu zajęło wykonawcy wykonanie dzieła.
 • Jednorazowe wykonanie konkretnego dzieła – umowa dotyczy zdefiniowanego, jednorazowego zadania, nie zaś długoterminowej współpracy.
 • Rozwiązanie umowy po zrealizowaniu dzieła – wykonanie dzieła i zapłata za nie oznacza zakończenie umowy. Nie przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia, która zazwyczaj dotyczy pracy ciągłej lub powtarzającej się okresowo.

Wzór umowy o dzieło do pobrania w formacie PDF i DOCX

Oto przykładowy, aktualny w 2023 roku wzór umowy o dzieło, który można wykorzystać i dostosować do własnych potrzeb:

UMOWA O DZIEŁO nr ....

zawarta w dniu _________ w ________________ pomiędzy:

__________________________ zamieszkałym w _________________________ 
zwanym dalej "Zamawiającym",

a 

__________________________ zamieszkałym w _________________________
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____________________
zwanym dalej "Wykonawcą".

§ 1.

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego dzieła:

  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło osobiście / przy pomocy osób trzecich.

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie do ______________.

2. Miejscem wykonania dzieła jest __________________________________.

§ 3. 

1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie _______________ zł brutto (słownie: ________________________________________). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy nr _____________________________ w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

_________________________  _________________________
Zamawiający          Wykonawca

Jak prawidłowo wypełnić umowę o dzieło?

Oto szczegółowy poradnik jak krok po kroku poprawnie wypełnić i podpisać umowę o dzieło:

 1. Uzupełnij dane obu stron umowy – wpisz imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). Dane muszą być kompletne i zgodne z dokumentami.
 2. Opisz dokładnie zlecone dzieło – wskaż jakie konkretnie zadanie, usługę lub produkt masz wykonać. Opis powinien być szczegółowy, ale zwięzły. Określ parametry, cechy charakterystyczne, terminy poszczególnych etapów jeśli potrzeba.
 3. Wpisz termin realizacji całości dzieła – podaj datę, do której dzieło ma być gotowe. Termin powinien być realny do dotrzymania. Możesz też podać terminy pośrednie dla kluczowych elementów pracy.
 4. Określ uzgodnione wynagrodzenie za wykonanie – kwota brutto (uwzględniająca podatek i składki ZUS), termin i sposób wypłaty.
 5. Wypełnij datę i miejsce zawarcia umowy – miejsce podpisania umowy przez obie strony.
 6. Podpisz umowę – na końcu umowy złóż czytelny podpis. Umowa o dzieło zawsze wymaga podpisu obu stron.
 7. Sporządź kopię umowy – wydrukuj lub skopiuj 2 egzemplarze i pozostaw jeden dla siebie.

Wypełniając umowę o dzieło pamiętaj o podaniu wszystkich istotnych informacji i szczegółów dotyczących zlecenia. Pozwoli to uniknąć nieporozumień w trakcie realizacji.

Kiedy umowa o dzieło jest najlepszym rozwiązaniem?

Umowa o dzieło sprawdza się najlepiej w następujących sytuacjach:

 • Przy konkretnych zleceniach i projektach – gdy zlecenie obejmuje wyraźnie określone zadanie, usługę lub produkt do wykonania. Nie dotyczy pracy ciągłej czy okresowej.
 • Gdy wynagrodzenie zależy od efektu – w umowie o dzieło płaci się za sam rezultat pracy, niezależnie od czasu, jaki wykonawca na to poświęcił. Dobra gdy priorytetem jest końcowy produkt.
 • Przy współpracy niewymagającej ciągłości – umowa o dzieło dotyczy jednorazowego zlecenia, nie pociąga za sobą konieczności stałej współpracy po zrealizowaniu zadania.
 • Dla zadań o nieprzewidywalnym czasie realizacji – gdy trudno precyzyjnie określić harmonogram i czas potrzebny do zrealizowania zlecenia. Umowa o dzieło pozwala na większą elastyczność.
 • Jeśli liczy się elastyczność i swoboda działania – wykonawca sam decyduje o sposobie, metodach i godzinach pracy. Brak nadzoru ze strony zleceniodawcy.

Jak i kiedy można rozwiązać umowę o dzieło?

Istnieją dwie podstawowe ścieżki rozwiązania umowy o dzieło przed zrealizowaniem zlecenia:

 • Za porozumieniem stron – w dowolnym momencie na mocy wspólnego oświadczenia woli zleceniodawcy i zleceniobiorcy.
 • Poprzez odstąpienie od umowy – jedna ze stron musi poinformować drugą o odstąpieniu w formie pisemnej. Możliwe tylko z ważnych powodów (np. niewywiązanie się z warunków umowy).

Nie jest natomiast możliwe jednostronne wypowiedzenie umowy o dzieło bez konkretnej, uzasadnionej przyczyny. Wypowiedzenie zawsze wymaga zgody lub porozumienia obu stron.

Podsumowanie

Umowa o dzieło to elastyczne rozwiązanie przy określonych zleceniach. Warto skorzystać z darmowych wzorów, by zaoszczędzić czas i uniknąć błędów. Najlepiej sprawdza się przy niewielkich, jednorazowych projektach, gdy liczy się efekt.

Częste Pytania

Czy umowa o dzieło musi mieć formę pisemną?

Tak, zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego umowa o dzieło powinna być zawarta na piśmie. Pisemna forma chroni interesy obu stron i pozwala uniknąć ewentualnych sporów co do warunków umowy.

Kto opłaca składki ZUS i podatek przy umowie o dzieło?

Przy umowie o dzieło osoba wykonująca dzieło sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz rozlicza podatek. Zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek.

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o dzieło?

Aby skutecznie rozwiązać umowę o dzieło przed zrealizowaniem zlecenia, konieczne jest wspólne porozumienie stron albo odstąpienie od umowy w formie pisemnej przez jedną ze stron. Nie można jednostronnie zerwać umowy bez konkretnej przyczyny.

Czy można wypowiedzieć umowę o dzieło?

Umowy o dzieło nie można wypowiedzieć tak jak umowy o pracę. Możliwe jest natomiast odstąpienie od umowy o dzieło z ważnych powodów, np. jeśli druga strona nie wywiązuje się z warunków umowy.

Jaka jest różnica między umową o dzieło a umową zlecenia?

Umowa zlecenia dotyczy pracy ciągłej lub okresowej. Umowa o dzieło zawsze dotyczy jednorazowego wykonania konkretnego dzieła w oznaczonym terminie.