Umowa o pracę na czas nieokreślony jest podstawową formą współpracy zawodowej, która wprowadza stabilność dla obu stron. Zapewnienie, że umowa jest prawidłowo przygotowana i zgodna z prawem pracy, może jednak okazać się wyzwaniem. W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć na temat tego rodzaju umowy oraz gotowy wzór do użycia!

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Definicja

Umowa o pracę na czas nieokreślony to jedna z podstawowych form zawierania stosunku pracy. Charakteryzuje ją brak wyznaczonego końca trwania zatrudnienia, co pozwala obu stronom na wprowadzenie stabilności do relacji zawodowej.

Zalety tej formy współpracy są zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dla pierwszego jest to gwarancja stałego dochodu oraz poczucie bezpieczeństwa finansowego. Pracodawcy natomiast mogą korzystać ze stałej i przewidywalnej siły roboczej.

Wady? Dłuższe okresy wypowiedzenia oraz formalne wymagania w procesie zwolnienia oraz rekrutacji. Ale ważne jest również zrozumienie najważniejszych zasad umowy o pracę na czas nieokreślony – kiedy zawrzeć taką umowę, jakie są prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, czy kodeks pracy wpływa na treść umowy i wiele innych.

Kiedy można zawrzeć umowę?

Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony jest możliwe w różnych sytuacjach. Przede wszystkim jest to najczęściej stosowany rodzaj kontraktu dla osób podejmujących nową pracę. Jednakże może także pojawić się jako naturalna kontynuacja po upływie okresów próbnych lub kilku kolejno zawieranych umowach tymczasowych.

Warto również pamiętać, że istnieją określone przepisy regulujące automatyczne „przekształcanie” się umowy terminowej w nieterminowaną – gdy liczba przedłużeń przekroczyła dozwolone prawem limity lub długość trwania stosunku pracy bazującego na czasowych kontraktach osiągnie maksimum.

Elementy umowy

Zgodnie z przepisami prawa pracy, każda umowa o pracę musi zawierać podstawowe informacje dotyczące warunków współpracy. W przypadku umowy na czas nieokreślony, podstawowe elementy to:

 1. Strony umowy: Imiona i nazwisko pracownika oraz pełna nazwa (lub imię i nazwisko) pracodawcy wraz z adresem siedziby.
 2. Data rozpoczęcia pracy: Wyraźne określenie dnia, od kiedy zatrudnienie się rozpoczyna.
 3. Stanowisko: Określenie stanowiska pracy, na którym pracownik będzie zatrudniony.
 4. Wynagrodzenie: Informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia za pracę, wyrażonej w konkretnej kwocie brutto (oprócz premii czy innych dodatków).
 5. Czas pracy: Ustalenie trybu wykonywania pracy oraz liczby godzin przeznaczonych na realizację obowiązków wynikających ze stanowiska.
 6. Miejsce świadczenia pracy: Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w którym pracownik ma obowiązek stawić się do pracy.
 7. Okres próbny (jeśli był wcześniej): Możliwość wprowadzenia 3-miesięcznego okresu próbnego poprzedzającego wejście w życie umowy na czas nieokreślony.

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

W relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem istnieją pewne prawa i obowiązki, które wpływają na przebieg współpracy. Obejmują one:

Prawa i obowiązki pracownika:

 • Wykonywać powierzone zadania zgodnie z instrukcjami pracodawcy.
 • Przystosować się do rozkładu pracy oraz godzin pracy ustalonych przez przedsiębiorstwo.
 • Przestrzegać przepisów BHP oraz dbać o dobro majątkowe firmy.
 • Szanować prawa autorskie oraz tajemnice zawodowe szczególnie podczas korzystania z firmowych źródeł informacji.
 • Jednocześnie zastrzegane są również uprawnienia jak prawo do urlopu, wynagrodzeń czy innych świadczeń przysługujących z tytułu zatrudnienia.

Prawa i obowiązki pracodawcy:

 • Wypłata wynagrodzenia w terminach określonych prawem lub indywidualnie umówionych warunkach.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy chroniących zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych osób
 • Oferta szkoleń, kursów czy innych przygotowań niezbędnych dla wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników.
 • Między słowem a czynem niestandardowych praktyk korporacyjnych — uzyskanie zgody na zmiany które mogą wpłynąć na codzienną działalność zatrudnionych osób

Wypowiedzenie

Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron. Proces ten podlega jednak pewnym regułom proponowanym w przepisach Kodeksu Pracy:

Wypowiedzenie przez pracownika: Pracownik ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy właściwemu przełożonemu, określając jednoznacznie datę rozwiązania stosunku pracy (zasada 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia). Nie jest koniecznie uzasadnienie decyzji.

Wypowiedzenie przez pracodawcę: Pracodawca musi przestrzegać odpowiednich okresów wypowiedzenia, które wynikają z Kodeksu Pracy, zwykle od jednego do trzech miesięcy w zależności od stażu pracy pracownika. Ponadto powinien posiadać uzasadnione podstawy do rozwiązania umowy, takie jak np. naruszenie przepisów firmowych lub brak kwalifikacji.

W przypadku obustronnego porozumienia stron rozwiązanie umowy może nastąpić także bez konieczności przestrzegania formalnych procedur i okresów wypowiedzenia.

Kodeks pracy a umowa o pracę na czas nieokreślony

Kodeks pracy to podstawowe źródło prawa regulujące współpracę między pracownikami a pracodawcami, ustanawiając prawa oraz obowiązki dla obu stron. Umowy o pracę na czas nieokreślony są przedmiotem szczególnych uregulowań tam zawartych — chronią zarówno interesy zatrudniających się osób, jak i samych przedsiębiorstw.

Przykładem takiej ingerencji jest m.in. ustalanie minimalnych wymagań co do treści kontraktu czy też reguły postępowania przy rozwiązywaniu stosunku pracy. Warto więc dokładnie przyjrzeć się kodeksowej legislacji podczas układania warunków tego rodzaju projektów omawianego dokumentu.

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony może zostać dostosowany do konkretnego przypadku zatrudnienia, jednak należy ściśle przestrzegać wymogów prawa i zawrzeć wyżej omówione elementy. Skorzystaj z poniższego wzoru, aby opracować własną wersję umowy:

                                                                                                                           miejscowość i data
Pieczęć pracodawcy
Numer REGON

                       UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

Zawarta pomiędzy:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Reprezentowanym przez: ……………………………………
Zwanym dalej Pracodawcą,
a Panem/Panią: ………………………………………………
zam. w: ……………………………………………………….
zwanym dalej Pracownikiem.
§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieokreślony
§ 2

Strony ustalają następujące warunki pracy1. Rodzaj umówionej pracy:  ……………………………. (np. stanowisko, funkcja itp.)
2. Miejsce wykonywania pracy: ………………………….
3. Wymiar czasu pracy:  …………………………………. (np. ½ etatu)
4. Dzień rozpoczęcia pracy: ……………………. (dotyczy umowy na czas nieokreślony)

§ 3

Strony ustalają następującą wysokość i składniki wynagrodzenia:

1. Stawka płacy zasadniczej – wynagrodzenie – uposażenie: ……………… zł,
słownie: ……………………………………………………
2. Grupa i stawka dodatku funkcyjnego – specjalnego: ………………..zł,
słownie: ……………………………………………………
3. Premie i dodatki na zasadach określonych w: ………………………………………. (np. zbiorowym układzie pracy, przepisach kodeksu pracy)

§ 4

Inne warunki zatrudnienia:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………

§ 5

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron

Data i podpis pracownika                                  Data i podpis pracodawcy

Pamiętaj, że możesz dostosować wzór do swoich potrzeb, zwracając uwagę na szczegóły dotyczące danej branży czy specyfiki konkurencji zawodowych.

Pobierz darmowy wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Poniżej Mamy dla Ciebie darmowy wzór umowy o pracę na czas nieokreślon do pobrania w formacie PDF i WORD. Dostosuj treść do swoich potrzeb. W kilka minut stworzysz profesjonalny dokument bez zbędnych kosztów. Poniżej znajdziesz linki do pobrania obu wersji.

pobierz wzór w PDF

pobierz wzór w WORD

Podsumowanie

Omówiliśmy najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz jak przygotować odpowiedni wzór umowy. Pamiętaj także o prawach i obowiązkach pracownika i pracodawcy, a także znając procedury wypowiedzenia i zasady regulowane przez Kodeks Pracy.

FAQ

Czy mogę zmienić umowę terminową na nieokreślony czas?

Tak, można przekształcić umowę terminową na nieterminowaną. Może się to zdarzyć automatycznie po kilku odnawianych kontraktach tymczasowych lub przy inicjatywie jedną ze stron stosunku pracy.

Kiedy można zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najczęściej stosowany rodzaj kontraktu dla osób podejmujących nową pracę. Jednakże może także pojawić się jako naturalna kontynuacja po upływie okresów próbnych lub kilku kolejno zawieranych umowach tymczasowych.

Jakie są prawa i obowiązki pracownika w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony?

Prawa i obowiązki pracownika obejmują m.in. wykonywanie powierzonych zadań i dostosowanie się do regulacji pracy, przestrzeganie przepisów BHP oraz szanowanie praw autorskich.

Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony?

Prawa i obowiązki pracodawcy obejmują m.in. terminowe wypłacanie wynagrodzenia, zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz organizowanie szkoleń i kursów dla rozwoju zawodowego pracowników.

Jak mogę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron. W przypadku pracownika wystarczy złożenie odpowiedniej pisemnej informacji do przełożonego, określając datę rozwiązania stosunku pracy (zasada 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia). W przypadku więc wprowadzeniem ustalonych przez siebie postanowień dokumentu Pracodawca musi przestrzegać okresów wypowiedzenia zgodnie z Kodeks Pracy oraz posiadać uzasadnione podstawy do rozwiązania umowy.

Czy istnieją pewne wymogi formalne dotyczące treści umowy o pracę na czas nieokreślony?

Tak, każda umowa o pracę musi zawierać podstawowe elementy takie jak: strony umowy, datę rozpoczęcia pracy, stanowisko, wynagrodzenie, czas pracy oraz miejsce świadczenia pracy.