Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak prawidłowo napisać wypowiedzenie umowy o pracę jako pracownik? Rozwiązanie umowy o pracę to proces, który może wydawać się skomplikowany, ale jest to prawo, które przysługuje każdemu pracownikowi. W tym artykule dowiesz się, jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, jakie są kluczowe elementy tego dokumentu, a także czy możliwe jest cofnięcie już złożonego wypowiedzenia. Co więcej, udostępniamy 3 darmowe wzory wypowiedzenia umowy o pracę, które ułatwią Ci ten proces. Przeczytaj artykuł, skorzystaj z naszych wzorów i zyskaj pewność, że Twoje wypowiedzenie jest prawidłowe.

Z tego tekstu dowiesz się:

 • w jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę;
 • czy możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy;
 • jakie są podstawowe elementy tego dokumentu;
 • od czego zależy długość okresu wypowiedzenia;
 • jak powinno wyglądać wypowiedzenie (3 darmowe wzory wypowiedzenia).

Rodzaje wypowiedzenia i jego podstawowe elementy

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzory z wyjaśnieniem

Przede wszystkim dokument ten wymaga formy pisemnej. Dostarczenie wypowiedzenia umowy nie musi być jednak złożone osobiście – można je również wysłać mailem. Istotne jest natomiast, aby dokument zawierał wszystkie istotne informacje oraz został złożony w jednej z 3 dozwolonych form. Zgodnie z Kodeksem Pracy wypowiedzenie umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a firmą może nastąpić:

 • z upływem okresu wypowiedzenia, uwzględniając czas, na który umowa została zawarta;
 • bez okresu wypowiedzenia w wyjątkowych przypadkach;
 • na mocy porozumienia stron.

Rozwiązanie umowy o pracę może również nastąpić samoistnie, na skutek zakończenia stosunku pracy, tj. po upływie czasu trwania umowy. Nie jest wówczas wymagany żaden dokument.

Powyższe sposoby zakończenia stosunku pracy nie dotyczą tylko osoby zatrudnionej. Również pracodawca ma możliwość wypowiedzenia pracownikowi umowy w 3 formach – musi on jednak wskazać przyczynę zwolnienia.

Zobacz też: Jak odejść z pracy z klasą?

Warto wiedzieć, że wypowiedzenie złożone przez pracownika nie wymaga akceptacji ze strony pracodawcy. Aby jednak uniknąć sporów, najlepiej jest poprosić o potwierdzenie otrzymania dokumentu w postaci podpisu. Przydatne będą 2 podpisane kopie, z której jedną zatrzymamy w swojej dokumentacji.

Dodajmy, że istotny jest sposób złożenia wypowiedzenia. Najlepsze wrażenie robi osobista rozmowa i wręczenie dokumentu przy okazji. To również idealny czas, aby wręczyć przełożonemu lub pracodawcy przygotowane wcześniej podziękowanie za współpracę. Realia pokazują, że warto mieć pozytywne relacje ze swoimi poprzednimi pracodawcami, aby zyskać szanse na lepsze zatrudnienie w przyszłości. Zwłaszcza, że dziś coraz częściej decydujemy się na zmianę zatrudnienia.

rotacja pracowników

Jakie są więc podstawowe elementy wypowiedzenia umowy przez pracownika?

 • miejscowość i data w prawym górnym rogu;
 • dane stron umowy: dane pracownika i dane pracodawcy;
 • nagłówek zależny od rodzaju rozwiązania umowy;
 • treść wypowiedzenia, w której należy zamieścić numer umowy, datę, kiedy została zawarta oraz konkretną informację o terminie zakończenia współpracy;
 • podpisy obu stron umowy: pracodawcy i pracownika;
 • zwrot grzecznościowy.

A czy możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy, które już złożyło się u pracodawcy? Przepisy wskazują, że nie. Wprawdzie po fakcie możesz poprosić o wycofanie rezygnacji, jednak pozytywna decyzja zależeć będzie jedynie od dobrej woli Twojego pracodawcy – nie musi się on na to zgadzać.

Kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie umowy?

W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w dniach najkorzystniejsze dla pracownika będzie złożenie rezygnacji w piątek. Czas liczony jest bowiem od kolejnej niedzieli po złożeniu dokumentu. Nieco inaczej wygląda sytuacja przy wypowiedzeniu miesięcznym lub 3 miesięcznym. Okres wypowiedzenia liczony jest dopiero od nowego miesiąca. I tak w przypadku wypowiedzenia umowy 17 maja z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ustanie stosunku pracy będzie miało miejsce dopiero 31 czerwca.

Wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wystąpienie z propozycją wypowiedzenia umowy do pracodawcy

Jest to najczęstszy sposób zakończenia stosunku pracy. W przypadku rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia najważniejszy jest okres wypowiedzenia zależny od stażu pracy i rodzaju umowy. Inaczej wygląda sytuacja osoby zatrudnionej na okres próbny, a inaczej pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony. Zobaczmy, jak to wygląda.

Na okresie próbnym okres wypowiedzenia umowy wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli czas zatrudnienia jest krótszy niż 2 tygodnie;
 • 1 tydzień: powyżej 2 tygodni zatrudnienia;
 • 2 tygodnie, gdy zatrudnienie wynosi 3 miesiące.

W przypadku umowy na czas określony i nieokreślony czas wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie: dla osób zatrudnionych poniżej 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc dla osób zatrudnionych powyżej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące dla pracowników, którzy pracują w danej firmie przez conajmniej 3 lata.

Wzór wypowiedzenia umowy

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

Nazwa firmy

Adres firmy

NIP

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiadam umowę o pracę o numerze ………………….. zawartą w dniu …………… (data zawarcia umowy)pomiędzy ……………………… (imię i nazwisko pracownika) a ……………… (nazwa pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego ……………………… (długość okresu wypowiedzenia).

Z poważaniem,

…………………………….

(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

…………………………………

(podpis pracodawcy lub przełożonego)

Wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Jeśli pracownik złożył wypowiedzenie w ten sposób, to działa ono natychmiastowo. Musi on jednak podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, opierającą się na przepisach Kodeksu Pracy. Nie jest więc to popularny sposób rezygnacji.

Złożone przez pracownika rozwiązanie umowy musi wynikać z:

 • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika przez pracodawcę, do których zalicza się m.in. brak wypłat w terminie, mobbing w pracy czy też brak bezpiecznych warunków do wykonywania pracy;
 • otrzymanego orzeczenia lekarskiego, zawierającego informację, że praca wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika.

Warto dodać, że złożenie rezygnacji bez zachowania okresu wypowiedzenia wymaga trzymania się konkretnych terminów. Pracownik musi złożyć dokument w terminie miesiąca od momentu wydarzenia, które ma wpływ na jego decyzję.

Wzór rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

Nazwa firmy

Adres firmy

NIP

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Wypowiadam umowę o pracę o numerze ………………….. zawartą w dniu …………… (data zawarcia umowy)pomiędzy ………………………… (imię i nazwisko pracownika) a ……………… (nazwa pracodawcy) bez okresu wypowiedzenia.

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest …………………… (należy podać konkretny artykuł z Kodeksu Pracy)

Z poważaniem,

……………………………..

(podpis osoby składającej wypowiedzenie)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

……………………………..

(podpis pracodawcy lub przełożonego)

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Ten rodzaj wypowiedzenia jest najbardziej korzystny dla pracownika. Obie strony razem ustalają warunki rozwiązania umowy o pracę, okres wypowiedzenia może więc ulec skróceniu. Przepisy Kodeksu Pracy jasno wskazują, że można wskazać wcześniejszy termin rozwiązania stosunku pracy dopiero po akceptacji obu stron.

To idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy złożyliśmy krótkie podanie o pracę i otrzymaliśmy nowe zatrudnienie, a także w przypadku niespodziewanej przeprowadzki. Taki sposób rozwiązania umowy ułatwia również utrzymanie pozytywnych relacji ze starą firmą, a tym samym sprawia, że zwiększamy swoje szanse na otrzymanie listu polecającego dla pracownika.

Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

Nazwa firmy

Adres firmy

NIP

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiadam umowę o pracę o numerze ………………….. zawartą w dniu …………… pomiędzy ………………(imię i nazwisko pracownika) a ……………… (nazwa pracodawcy) na mocy porozumienia stron.

Jako termin rozwiązania umowy proponuję ……………………. (konkretna data).

Z poważaniem,

……………………….

(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

……………………..

(podpis osoby upoważnionej)

Zakończenie umowy przez pracodawcę

Pracodawca, który decyduje się na zwolnienie swojego pracownika, musi złożyć mu pisemne wypowiedzenie wraz z podaniem konkretnej przyczyny oraz informacją o możliwości odwołania się do Sądu Pracy. W okresie wypowiedzenia może on całkowicie lub częściowo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. 

Jednocześnie w przypadku wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia musi nastąpić jedna z poniższych sytuacji:

 • świadoma utrata przez pracownika uprawnień do wykonywania pracy;
 • ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika;
 • popełnienie przestępstwa w trakcie zatrudnienia, które jest oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • długotrwała choroba (jednak zależy to od stażu pracy).