Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta sędziego

Asystent sędziego

 • Data publikacji:
 • 16-03-2023
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Stanowisko:
 • Asystent

Zarządzenie nr 23/2023

Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

z dnia 16 marca 2023 roku


w  sprawie  ogłoszenia  konkursu o sygnaturze  KD-111-1223/23

 

Zgodnie z art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.2023r., poz.217) ogłaszam konkurs na stanowisko

 

     ASYSTENTA SĘDZIEGO

w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

 

Miejsce świadczenia pracy:  ul. Marszałkowska 82, ul. Czerniakowska  100 A     

Liczba wolnych stanowisk:  

(4 umowy na czas określony)

(3 umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)

 

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 12 maja 2023 roku o godz. 9:00 w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 mieszczącym się przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa – sala VIP (I piętro, wejście A).
 •  

  Zastrzegam możliwość zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń na powyższe stanowisko.

   

 • 2.       Wymagania:
 • 1)      posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)      nieskazitelny charakter,

  3)      ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane
  w Polsce,

  4)      ukończone24 lata,

  5)      znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego,

  6)      umiejętność stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej

   

 • 3.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • 1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z zaznaczeniem sygnatury konkursu,
  (druk dostępny na stronie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w zakładce dokumenty do pobrania lub w Oddziale Kadr tut. Sądu),

  2)      kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego (druk dostępny na stronie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w zakładce dokumenty do pobrania lub w Oddziale Kadr tut. Sądu),

  3)      własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
  i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich (oświadczenie zawarte jest w kwestionariuszu),

  4)      własnoręcznie podpisane oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (oświadczenie zawarte jest w kwestionariuszu),

  5)      własnoręcznie sporządzony życiorys oraz informacja o przebiegu kariery zawodowej,

  6)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

  7)      aktualna fotografia zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  8)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie innych danych osobowych wskazanych z własnej inicjatywy w podaniu o zatrudnienie i kwestionariuszu osobowym lub w innych załączonych dokumentach, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO. (wzór oświadczenia zawarty jest w kwestionariuszu  osobowym
  dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego).

  9)       do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

   

 • 4.       Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 21 kwietnia 2023 roku  osobiście w Biurze Podawczym albo przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) z podaniem sygnatury konkursu na  poniższy adres:

   

  Oddział Kadr Sądu Rejonowego

  dla m. st. Warszawy w Warszawie,

  ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa,

  V piętro, pokój 526.

  tel. (22) 55-39-789

   

  Zgłoszenia złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.

   

 • 5.       Wyniki konkursu:
 • Lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu oraz opublikowana na stronie internetowej Sądu 4 maja 2023 roku.

   

 • 6.       Odbiór dokumentów:
 • 1)      dokumenty osób zakwalifikowanych do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych;

  2)      dokumenty aplikacyjne osób znajdujących się na liście rezerwowej będą przechowywane przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej;

  3)      dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej;

  4)      Osoby, które nie zostały zatrudnione mają obowiązek odebrania dokumentów w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

  5)      Nieodebrany oryginał dyplomu ukończenia szkoły zostanie dołączony do protokołu zniszczenia dokumentów.

  Dokumenty złożone do konkursu można odebrać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
  w Warszawie w pokoju nr 526.

 • 7.       Dodatkowe informacje:
 •         Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 55 39 789

   

  Informujemy, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

   

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym Rejonowego dla m. st. Warszawy
  w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 jest Prezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

  Administrator informuje, że:

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego:
 •    iod@warszawa.sr.gov. pl

 • Pani/Pana dane w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia w ramach przeprowadzonego konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku pozostałych danych, w tym danych szczególnych kategorii, o których wart. 9 ust. 1 przekazanych pracodawcy z własnej inicjatywy - na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, biorących udział w procesie rekrutacji.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania.
 • Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku osób znajdujących się na liście rezerwowej - do czasu zatrudnienia.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (iod@warszawa.sr.gov.pl).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, oraz § 3, § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.