Regulamin Serwisu Zarabiaj.pl

§1 Definicje

  1. Serwis - strona internetowa należąca do Usługodawcy, znajdująca się pod adresem internetowym www.zarabiaj.pl
  2. Usługodawca - Zarabiaj.pl
  3. Konto – oznaczone unikalnym loginem (adres e-mail) i hasłem miejsce w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług Serwisu po dokonaniu rejestracji.
  4. Użytkownik - zwany również Usługobiorcą, pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez założenie konta zaakceptowała niniejszy Regulamin i uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik może zarówno zamieszczać oferty pracy jak i zgłaszać swoją kandydaturę na oferowane stanowiska, poprzez wypełnienie formularza dostepnego na stronie ogłoszenia.
  5. Ogłoszenie o Pracę - ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik ma prawo do uodstępnia danych kontaktowych i osobowych w treści ogłoszeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ich publikację i konsekwencje związane z ich udostępnieniem osobom trzecim. W Serwisie wyróżniamy następujące typy ogłoszeń:
    • Dam Pracę – ogłoszenie, które ma na celu znalezienie odpowiednich pracowników.
    • Poszukuję Pracy – ogłoszenie osoby poszukującej pracy.
  6. Regulamin - zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

§2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin jest dokumentem regulującym warunki korzystania z Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu, a także precyzuje prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego Serwisem.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu, które obowiązywać będą od daty ich opublikowania w Serwisie.

§3 Techniczne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:
    • urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Internetem
    • urządzenia posiadającego przeglądarkę umożliwiającą dostęp do zasobów Internetu z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.

§4 Rejestracja i korzystanie z usług Serwisu

  1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
  2. Rejestracji w Serwisie mogą dokonać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna ze znajomością i akceptacją niniejszego Regulaminu.
  4. Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych przez Usługodawcę. Szczegółowe ustalenia na ten temat zawarte zostały w Polityce Prywatności.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz prawdziwość danych zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. Dotyczy to zarówno treści Ofert pracy, jak i danych zawartych w formularzach zamieszczonych w Serwisie.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej oferty bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkownika.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Zarabiaj.pl.
  8. Jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia do jakości usług oferowanych przez Usługodawcę, może on złożyć reklamację. Reklamację w formie elektrycznej należy przesłać na adres: kontakt@zarabiaj.pl . Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni.
  9. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym Regulamin oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.