Uniwersytet Gdański
Oferta pracy doktorskiej na Uniwersytecie Gdańskim

Doktorant

 • Data publikacji:
 • 9.7.2021
 • Miejsce Pracy:
 • Uniwersytet Gdański, Gdynia
 • Branża:
 • Edukacja / Szkolenia
 • Stanowisko:
 • Laborant

OFERTA PRACY DOKTORSKIEJ

Miejsce realizacji Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Polska

Nazwa stanowiska stypendysta-doktorant

Okres realizacji 01.09.2021-31.08.2025 (w tym w ramach projektu PHARMARINE: 01.09.2021-30.09.2023)

OPIS ZADAŃ

Doktorant będzie włączony w prace badawcze związane z realizacją projektu „Transport via ocean currents of human pharmaceutical products and their impact on marine biota in the European Arctic” (akronim PHARMARINE) współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Przedmiotem pracy będzie ocena wpływu farmaceutyków stosowanych w terapii człowieka na faunę morską występującą w europejskiej części Arktyki. W serii doświadczeń laboratoryjnych, reakcje zwierząt na obecność wybranych farmaceutyków będą analizowane z wykorzystaniem analizy wielomarkerowej przeprowadzonej w oparciu o pomiary odpowiedzi specyficznych biomarkerów z różnych poziomów organizacji biologicznej (od genów i komórek po aspekty fizjologiczne). Praca w projekcie obejmować będzie uczestnictwo w następujących zadaniach: praca z literaturą (analiza stężeń farmaceutyków w matrycach biotycznych i abiotycznych, związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy farmaceutykami i ich biologicznym efektem itp.); przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowych eksperymentów ekspozycyjnych z wykorzystaniem fauny bałtyckiej; przygotowanie doświadczeń ekspozycyjnych w warunkach laboratorium terenowego w Arktyce; udział w rejsach po Bałtyku i u wybrzeży Spitsbergenu w celu zbioru organizmów do eksperymentów; oznaczenia ilościowe i jakościowe wybranych biomarkerów w tkankach zwierząt (z zakresu genotoksyczności, cytotoksyczności, neurotoksyczności, toksyczności ogólnej, fizjologii i stanu zdrowia); opracowanie matematyczne i statystyczne uzyskanych wyników badań, ocena wpływu leków na organizmy morskie i środowisko arktyczne; redakcja manuskryptów i opracowań naukowych w tym publikacji; udział w konferencjach i innych działaniach mających na celu promocję projektu. Osoba włączona w realizację zadań projektowych w roli doktoranta będzie zobligowana do rozpoczęcia studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Gdańskim, a co za tym idzie uczestniczenia w zajęcia dydaktycznych i wypełniania obowiązku dydaktycznego przewidzianego programem studiów. Dydaktyka prowadzona w jednostce obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu ekologii morza, genetyki i fizjologii zwierząt morskich, zoopatologii, planowania badań i analizy danych oceanograficznych, bioindykacji.

 

WYMAGANIA

tytuł magistra w dyscyplinie nauk o ziemi i środowisku, nauk biologicznych lub farmaceutycznych doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z analizą odpowiedzi biomarkerowej na różnych poziomach organizacji biologicznej doświadczenie w pracy z organizmami zwierzęcymi znajomość podstawowych technik badawczych, w tym technik z zakresu biologii molekularnej, biochemii, cytologii, histologii i fizjologii znajomość podstawowych metod opracowywania danych eksperymentalnych i środowiskowych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych dodatkowo punktowani będą kandydaci, którzy mogą wykazać się dotychczasową aktywnością naukową, w tym współautorstwem publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych, ukończeniem kursów i szkoleń specjalistycznych, praktyk zawodowych lub udokumentowaną pracą w innych projektach naukowych znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2. Dodatkowym atutem będzie już nabyte doświadczenie w pracy z wodnymi organizmami bezkręgowymi (sposoby hodowli, sposób zbioru próbek). W ramach postępowania kwalifikacyjnego ocenie podlegać będą również kompetencje miękkie kandydata, jego zaangażowanie i motywacja do pracy w ramach projektu, umiejętność funkcjonowania w zespole badawczym i predyspozycje do przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

WARUNKI PRACY

praca w prężnym zespole badawczym na wyższej uczelni w miłej atmosferze mentoring w zakresie pisania publikacji naukowych niezbędne narzędzia pracy stypendium doktorskie w wysokości 5000 zł netto/miesiąc w okresie 01.09.2021-30.09.2023 z możliwością przedłużenia kierownik projektu: dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG promotor pracy doktorskiej dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG  Warunkiem koniecznym do wypłacania stypendium jest osiągnięcie przez kandydata statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

list motywacyjny życiorys zawierający listę publikacji i projektów, doniesień konferencyjnych, odbytych staży i szkoleń, stypendiów i nagród kserokopie (skany) dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie (skany) innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach) co najmniej jeden list rekomendacyjny (na piśmie lub podając dane do bezpośredniego kontaktu) od wcześniejszego promotora lub z miejsca pracy (zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z osobami wskazanymi w referencjach wybranych kandydatów).   Ze względu na RODO, prosimy o wypełnienie i podpisanie klauzuli informacyjnej. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze powiadomienie osób udzielających referencje o możliwości kontaktu.

Forma składania ofert: na adres e-mailowypharmarine.grieg@ug.edu.pl. Termin składania ofert: 25 lipca 2021, 23:59

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń