Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Poszukujemy osoby na stanowisko Doradca Zawodowy

Doradca zawodowy

 • Data publikacji:
 • 07-07-2022
 • Miejsce Pracy:
 • ul. Lutra 4, 54-239 Wrocław
 • Stanowisko:
 • Doradca

Stanowisko: Doradca zawodowy

Dział: Biuro Karier
Wymiar etatu: 1/1
Miejsce wykonywania pracy: ul. Lutra 4, 54-239 Wrocław

 

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „HORYZONT” zatrudni osobę wykonującą usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Podwyższanie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zatrudniona osoba będzie wspierała świadczenie wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy oraz wykorzystanie informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.

 

Wymagania niezbędne ( spełnione łącznie):

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;

 • aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;

 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;

 • gotowości rozpoczęcia pracy od sierpnia 2022 r.

 

Wymagania dodatkowe:

 • terminowość oraz wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne,

 • pozytywne nastawienie do pracy,

 • mile widziane doświadczenie projektowe/na uczelniach.

 

Zadania:

 • prowadzenie rekrutacji do zadania nr 6 (tj. studentów czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia w okresie do 30.09.2022 r.),

 • udzielanie porad zawodowych, porad w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych (m. in. informacji o rynku pracy, wspierania studentów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, pomoc w przygotowaniu do rozmowy o pracę oraz w kontaktach z pracodawcami, udzielanie informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,diagnoza potencjału, analiza doświadczenia, kwalifikacji i predyspozycji),

 • organizacja i prowadzenie grupowych i indywidualnych porad zawodowych przy czym poradnictwo będzie zapewniało poufność rozmów,

 • współpraca z pracodawcami (m.in. zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe),

 • podjęcie współpracy min. z jednym urzędem pracy oraz z min. jedną organizacją pracodawców, polegające m.in. na wspólnych nieodpłatnych działaniach (m.in. warsztaty nt. metod poszukiwania pracy, finansowania działalności gospodarczej, aniołów biznesu, znajomości, warunków życia i pracy w Polsce dla obcokrajowców),

 • prowadzenie badań losów absolwentów, mających na celu uzyskanie wiedzy o zawodowych losach absolwentów uczestniczących w projekcie,

 • prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje dotyczące prowadzonego procesu doradczego dla każdej osoby.

 

Informacje dodatkowe:

Indywidualne poradnictwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego obejmuje:

 • udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

 • udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia,

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów uczestnika projektu,

 • pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,

 • udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych).

 • udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji.

 

Oferujemy:

 • udział w ciekawym projekcie skierowanym do studentów WWSIS „Horyzont”,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w projekcie i po jego zakończeniu

 • przyjazną atmosferę.

 

Sposób aplikacji:

CV potwierdzające spełnienie wymagań oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie można składać e-mailem na adres: edyta.bloniarz@horyzont.eu

Kontakt w sprawie ogłoszenia: edyta.bloniarz@horyzont.eu

 

 

Termin składania ofert:14.07.2022 r.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej „Horyzont” (kod pocztowy: 54-239 Wrocław) ul. ks. M.Lutra 4, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” (kod pocztowy: 54-239 Wrocław) ul. ks. M.Lutra 4,

 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 30.08.2022 roku

 • Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, wysyłając informację na adres: edyta.bloniarz@horyzont.eu