Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Informatyk

  • Data publikacji:
  • 18-07-2023
  • Miejsce Pracy:
  • Jasło
  • Stanowisko:
  • Informatyk

O G Ł O S Z E N I E
URZĄD MIASTA W JAŚLE, ul. Rynek 12
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INFORMATYK W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I KADR
w Urzędzie Miasta w Jaśle
Wymagania w stosunku do kandydatów:
1.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe informatyczne,
5) nieposzlakowana opinia.
2.Wskazane wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o ochronie danych
osobowych, rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa
teleinformatycznego, rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, ustawy
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
2) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i stosowanie dokumentacji
technicznej,
3) dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu
obowiązków, samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność.
3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) administracja i nadzór nad systemami dziedzinowymi i użytkowymi systemu informatycznego
urzędu,
2) wsparcie techniczne dla użytkowników systemów, rozwiązywanie problemów technicznych
związanych z eksploatacją systemów,
3) prowadzenie analizy potrzeb użytkowników w zakresie eksploatowanych systemów,
4) planowanie i realizacja budżetu na informatyzację urzędu,
5) nadzór nad legalnością oprogramowania,
6) ochrona systemu informatycznego przed niepowołanym dostępem poprzez administrowanie
oprogramowaniem antywirusowym, antyspamowym i systemem ochrony brzegowej,
7) administracja środowiskiem wirtualnym i bazami danych,
8) administracja systemem obiegu dokumentów,
9) zarządzanie podstawowymi usługami sieciowymi,
10) zarządzanie uprawnieniami użytkowników, obejmującymi uprawnienia do zasobów, systemu
dziedzinowego itp.,
11) zarządzanie wewnętrzną siecią komputerową obejmującą okablowanie strukturalne budynków
urzędu oraz urządzenia aktywne sieci,
12) realizowanie ogółu prac związanych z zapewnieniem poprawnego działania serwerów, sieci
lokalnych oraz macierzy dyskowych, monitorowanie poprawności działania serwerów
i systemów,
13) zarządzanie urządzeniami klasy UTM (np. Fortigate),
14) zarządzanie procesem tworzenia kopii awaryjnych,
15) zarządzanie procesem aktualizacji oprogramowania systemowego oraz oprogramowania
dziedzinowego i okołosystemowego,
16) zarządzanie pomieszczeniami serwerowymi, w tym nadzór nad: wyposażeniem,
okablowaniem, szafami serwerowymi, klimatyzacją,
17) zarządzanie domenami urzędu,
18) prowadzenie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją oprogramowania GIS,
a w szczególności administrowanie systemem GIS,
19) bieżący serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
20) nadzorowanie prac serwisowych i konserwacyjnych systemów ZRÓDŁO, CEPIK, CEIDG,
21) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie prowadzonych
komputerowo rejestrów państwowych,
22) wykonywanie innych czynności zlecanych przez bezpośredniego przełożonego.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) praca w pomieszczeniach urzędu, ul. Rynek 12,
3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę – na zasadach określonych w art. 16 ustawy
o pracownikach samorządowych,
4) ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda),
5) praca przy monitorze powyżej 4 godzin.
5.Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:
w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miasta w Jaśle, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
6.Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk stanowiący załącznik
do ogłoszenia),
2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3) list motywacyjny,
4) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia
studiów wyższych), kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(kserokopie świadectw pracy lub inny dokument potwierdzający staż pracy), inne dodatkowe
dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopie
zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
niniejszego postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta w Jaśle, zawartych
w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
rekrutacyjnego na stanowisko Informatyk w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w Urzędzie
Miasta w Jaśle”,
7) oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
z pełni praw publicznych, nie byłam (byłem) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
Oryginały wymaganych dokumentów określonych w pkt. 6 ppkt. 5 oraz dowód osobisty należy
przedłożyć do wglądu w trakcie udziału kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej.
Oferty należy składać:
1) drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP, lub
2) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło z dopiskiem
,,Nabór na stanowisko Informatyk w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w Urzędzie Miasta
w Jaśle”, lub
3) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, w zamkniętej
kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Informatyk w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
w Urzędzie Miasta w Jaśle”.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.07.2023 r. włącznie – decyduje data wpływu do
urzędu.
INNE INFORMACJE
Oferty, które wpłyną po upłynięciu w/w terminu nie będą rozpatrywane i ulegną zniszczeniu. Oferty
złożone w terminie będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań
formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone
w ogłoszeniu zostaną telefonicznie poinformowane o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej oraz
ewentualnie testu kwalifikacyjnego - w przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów, którzy
spełnili wymagania formalne.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem:
http://um.jaslo.bip.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
Kandydat zobowiązany jest, aby list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, CV oraz wymagane oświadczenia
opatrzone były datą oraz własnoręcznym podpisem.
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest
Burmistrz Miasta Jasła, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora:
tel. 13 448 63 00, e-mail: urzad@um.jaslo.pl
2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji.
3. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu
pracy w art. 221
oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest
obowiązkowe.
4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca
1974 r., art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka
RODO z art. 6 ust. 1 lit. a - tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od
wymaganych w ww. przepisach.
6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych
z rekrutacją.
8. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu
rekrutacji, tj. nie dłużej niż 3 miesiące od ogłoszenia informacji o wyniku naboru (w przypadku
osób, które nie zostały zatrudnione). Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po
wskazanym okresie. Akta pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje
zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.
9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom.
10. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta w Jaśle. Ponadto przysługuje Pani/Panu
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
14. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iod@um.jaslo.pl.