Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Poszukujemy osoby na stanowisko

Inspektor BHP i P/Poż

  • Data publikacji:
  • 08-02-2024
  • Miejsce Pracy:
  • Kraków
  • Wynagrodzenie:
  • 2700 zł brutto
  • Stanowisko:
  • Pracownik Biurowy

I. Wymagania

1) Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe:

- posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy lub specjalisty ds. BHP (zgodnie z Wymaganiami kwalifikacyjnymi wobec pracowników służby bhp - §4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 1997, poz. 704)

- aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników Służby BHP;

- aktualne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkoleniap/poż (zgodnie ze Szkoleniami inspektorów ochrony przeciwpożarowej: art. 4a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. z 2022 r., poz. 205);

2) Wymagany staż pracy co najmniej3 lata na stanowisku inspektora bhp i p/pożw służbie BHP,adla specjalisty 1 rokw służbie BHP.

3) Znajomość przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Kodeksu pracy.

4) Znajomość regulacji z zakresu ochrony danych osobowych;

5) Znajomość przepisów dot. BHP, a w szczególności rozporządzeń w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, szkolenia w dziedzinie bhp, oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy;

6) Biegła znajomość pakietu Microsoft Office;

7) Umiejętności interpersonalne: łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

8) Umiejętność organizowania pracy własnej; umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

9) Samodzielność w działaniu, zdolność podejmowania decyzji oraz wykazywanie własnej inicjatywy w ramach przyznanych kompetencji;

10) Zaangażowanie, dyspozycyjność; sumienność, uczciwość, odpowiedzialność; odporność na sytuacje stresowe;

11) Umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.

II. Zakres obowiązków

• przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP,

• informowanie pracodawcy o wystąpieniu zagrożeń na terenie zakładu,

• sporządzanie (co najmniej raz w roku) analiz stanu technicznego pomieszczeń,

• organizowanie szkoleń z zakresu BHP,

• udział w opracowywaniu i ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu,

• prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,

• udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków,

• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk,

• doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,

• doradztwo w zakresie organizacji stanowisk, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia,

• udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

• przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

• doradzanie pracodawcy w zakresie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych oraz technologicznych i instalacyjnych,

• doradzanie pracodawcy w zakresie przeciwpożarowego wyposażenia budynku,

• dbanie o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

• doradzanie pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,

• doradzanie pracodawcy w zakresie przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczej,

• ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia miejscowego,

• udział w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizować ją według potrzeb,

• prowadzenie i zarządzanie dokumentacją związaną z obszarem BHP i ppoż.

III. Warunki pracy i płacy:

1) Nazwa stanowiska pracy:Inspektor BHP i p/poż;

2) Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu;

3) Miejsce pracy:Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2;

4) Czas pracy:praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;

5) Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne2 700,00 zł bruttooraz inne elementy wynagrodzenia (dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, nagroda roczna, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-stka", świadczenia z ZFŚS) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Helclów 2.

IV. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składaćosobiście lub listowniepod adresem:Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2;

a także drogą mailową: sekretariat@dpshelclow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 634 42 55 wew. 254.

Życiorys (CV) i list motywacyjny powinny zawieraćoświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem(np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”).