Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

instruktor terapii zajęciowej

instruktor terapii zajęciowej

 • Data publikacji:
 • 31-08-2023
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Stanowisko:
 • Nauczyciel
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ul. Przyczółkowa 27 A 02-968 Warszawa poszukuje kandydata na wolne stanowisko INSTRUKTOR TERAPII ZAJECIOWEJ W Dziennym Domu dla Osób Starszych ul. Lentza 35 Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu Do  głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających uczestników Dziennego Domu, uwzględniających ich zainteresowania i możliwości,
  z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowości, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami,
 • motywowanie  uczestników  do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej sprawnych i niechętnie  włączających się w pracę grupy
 • współpraca z pracownikami Dziennego Domu dla Osób Starszych w zakresie realizacji zadań placówki
 • przygotowywanie z seniorami okazjonalnej dekoracji Domu
 • inicjowanie i współdziałanie  w organizowaniu imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek, w tym wyjść do kin, muzeów  itp.
 • systematyczne prowadzenie dziennego i tygodniowego dziennika zajęć i innej dokumentacji zgodnie ze wskazaniami kierownika placówki

 

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. policealne odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub dyplom ukończenia studiów wyższych: tj. pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub pokrewne
 • zdolności plastyczne, kreatywność
 • umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej, 
 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office, Internetu, 

Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązana będzie do:

 • 1.     przyniesienia swoich własnoręcznie wykonanych prac plastycznych, rękodzielniczych w celu zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności
 • 2.     zaprezentowania przykładowego konspektu kilku zajęć ze wskazaniem celów jakie chce się osiągnąć przez planowane aktywności.
 • Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych, mile widziane doświadczenie w  arteterapii
  • empatia, wrażliwość w zakresie identyfikowania potrzeb osób starszych
  • umiejętność pracy w zespole, samodzielność
  • wysokie umiejętności komunikacyjne
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • obowiązkowość, rzetelność, punktualność
  • wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność
    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • Wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

  Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

  • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, uprawniające
   do wykonywania zawodu instruktora terapii zajęciowej,
  • Dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. –
   tj. Dz. U. 2019 poz. 1282.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów:

 • osobiście,
 • w wersji elektronicznej na adres: aniaszubiak@interia.pl
 • przesłanie pocztą  ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
  ul. Przyczółkowa 27A
  02-968 Warszawa

   

  Termin składania ofert upływa  dnia 29.09.2023