Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Kierowca w Wydziale Obsługi

Kierowca w Wydziale Obsługi

 • Data publikacji:
 • 05-01-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Łódź
 • Stanowisko:
 • Kierowca

Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: KIEROWCA

w komórce organizacyjnej:  Wydział Obsługi, Referat Administracyjno - Gospodarczy

Wymiar etatu:   1

Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:  

Okręgowy Urząd Miar , ul. Narutowicza 75  90-132 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przewóz osób i towarów według wystawionych delegacji
 • Utrzymanie w czystości i sprawności powierzonych pojazdów
 • Terminowe i dokładne rozliczanie kart drogowych
 • Dokonywanie zakupów i odpowiednie ewidencjonowanie paliwa
 • Dokonywanie drobnych bieżących zakupów
 • Prowadzenie czynności załadunkowych i rozładunkowych przewożonego towaru
 • Dostarczanie urządzeń do napraw, bądź w celu przeprowadzenia czynności metrologicznych
 • Prowadzenie czynności dotyczących ubezpieczeń i przeglądów technicznych pojazdów OUM
 • Nadzór nad stanem technicznym budynków garażowych
 • Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem powierzonego sprzętu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i ę z b e d n e

 • Prawo jazdy kat. B
 • Wykształcenie  co najmniej zasadnicze
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowcy
 • Punktualność, opanowanie
 • Umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy

d o d a t k o w e

 • Prawo jazdy kat. C

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

 

Termin składania dokumentów  12.01.2024 r.  

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Urząd Miar Narutowicza 75,  90-130  Łódź        Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 • Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.
 • Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego,  z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@secmed.pl;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych innym odbiorcom.
 • Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.
 • Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 •  

  * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo o rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru- istnieje możliwość odbioru dokumentów osobiście w RKP (pok.104). Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Rekrutacja na stanowisko kierowca” (dokumenty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane).