Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Contrain

Koordynator serwisu

 • Data publikacji:
 • 23-01-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Polska, Łódź, ul. Techniczna
 • Stanowisko:
 • Pracownik fizyczny

Polska, Łódź, ul. Techniczna
Pozostałe

Poszukujemy Koordynatora serwisu.

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie wyjazdów serwisowych realizowanych przez serwis mechaniczny,
 • wprowadzanie do systemu raportów po zrealizowanych konserwacjach lub naprawach,
 • sporządzanie ofert na usługi serwisowe lub części zamienne,
 • negocjacje cenowe w ramach własnych uprawnień oraz wykonywanie zamówień wewnętrznych w systemie,
 • telefoniczny i mailowy kontakt z klientem,
 • kompletowanie pełnych danych w systemie CRM,
 • ścisła współpraca z działem serwisu wykonawczego oraz pracownikami sprzedaży dla zapewnienia pełnej obsługi klientów.

Poszukujemy osoby która:

 • posiada wykształcenie min. średnie (technikum),
 • zna pakiet Microsoft Office (głównie Excel, Word, Outlook),
 • zna język angielski na poziomie min. B1-B2,
 • cechuje się zaangażowaniem, profesjonalizmem,
 • posiada zdolność analitycznego myślenia.

Dodatkowo mile widziane:

 • doświadczenie w zakresie obsługi klienta w branży przemysłowej,
 • znajomość systemu SAP,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • uprawnienia SEP.

Oferujemy:

 • praca stacjonarna 8:00-16:00,
 • umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące,
 • premia MbO po okresie próbnych – około 10% wynagrodzenia wypłacane co miesiąc,
 • bezpłatna opieka medyczna Medicover, pakiet kafeteryjny (w tym karta sportowa), owocowe poniedziałki, szkolenie wdrożeniowe,
 • parking na terenie firmy,
 • profesjonalna obsługa administracyjna.


Agencja zatrudnienia – numer wpisu 5612

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Zatrudnienia; Contrain Group Sp. z o.o. ul. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Poland Sp. z o. o ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl.

2. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl.

3. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie: art. 221 k.p., przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. i na podstawie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów. Informacje pozyskane na podstawie ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców pozwolą na sprawdzenie możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

4. Pani/Pana dane mogą być ujawniane:

a) kontrahentom współadministratora na rzecz którego prowadzona jest rekrutacja;

b) upoważnionym instytucjom państwowym, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa;

c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim – w związku z korespondencją z kandydatem;

d) dostawcom zewnętrznych usług w szczególności usług informatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, poczty elektronicznej i komunikatorów cyfrowych;

e) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora lub współadministratora danych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności,

f) firmom świadczącym obsługę procesów biznesowych dla współadministratorów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji jak również 3 miesiące po jej zakończeniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 24 miesięcy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.

7. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

8. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.

11. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.