Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w WARSZAWIE
Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/33/KO/2022

LEKARZ POZ

  • Data publikacji:
  • 23-11-2022
  • Miejsce Pracy:
  • Warszawa
  • Stanowisko:
  • Lekarz
Konkurs ofert SPL/33/KO/2022 Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/33/KO/2022


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn.zm.) Komisja Konkursowa Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zwanej dalej Udzielającym zamówienia ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie, w ramach kontraktu z NFZ, MP i KW.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie przez wybranego lekarza, zwanego dalej „Przyjmującym zamówienie” łącznie n/w świadczeń zdrowotnych z zakresu:


Pakiet I – świadczenia zdrowotne w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

Pakiet II - świadczenia zdrowotne w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach Medycyny Pracy oraz konsultacji internistycznych na rzecz Wojskowych Komisji Lekarskich.

Pakiet III - udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach Medycyny Pracy oraz konsultacji internistycznych i z zakresu chorób zakaźnych na rzecz Wojskowych Komisji Lekarskich


2. Oferty mogą być składane przez Przyjmujących zamówienie, którzy spełniają wymagania określone
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w dziedzinie określonej w ust.1.
3. Zainteresowani konkursem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych w ust. 1 oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy umieszczony na stronie internetowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie: www.spl.pl
4. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia w zamkniętej kopercie,
w siedzibie Udzielającego zamówienia – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31, Kancelaria pokój nr 319 – III piętro, w terminie do dnia 02.12.2022 r. do godz. 11:30. Oferty złożone
po wyznaczonym terminie nie będą podlegać procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego
(data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby SPL dla PW SPZOZ
w Warszawie, najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r. o godz. 12:00, w siedzibie głównej Udzielającego zamówienia – Przychodnia, ul. Nowowiejska 31, pok. Nr 319
1) Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 07.12.2022 r.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
3) Z wybranymi Oferentami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym
do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
4) Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada na dzień od 15.12.2022 r. do 31.12.2023 r. oraz od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
5) Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej www.spl.pl.
6) Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny,
b) wyboru oferty zgodnej z zasadami określonymi w SWKO,
c) wyboru więcej niż jednej ofert, które zostały złożone przez Oferentów na to samo zadanie.
6. Przyjmującym zamówienie przysługuje prawo złożenia umotywowanego protestu dotyczącego postępowania konkursowego, w trybie określonym w § 10 Regulaminy Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych SPL/33/KO/2022.

 

Dokumenty dostępne na stronie www.spl.pl