Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w WARSZAWIE
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 31 w Warszawie, zwanej dalej Udzielającym zamówienie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Lekarz: Stomatologii ogólnej, Periodontologii, Chirurgii stomatologicznej;

 • Data publikacji:
 • 23-11-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Stanowisko:
 • Lekarz
Konkurs ofert SPL/32/KO/2022

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL 32/KO/2022

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633,  z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn.zm.)

Komisja Konkursowa

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 31 w Warszawie, zwanej dalej Udzielającym zamówienie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

 • Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie przez lekarzy, zwanych dalej „Przyjmującym zamówienie, świadczeń zdrowotnych z zakresu:
 • Pakiet I Świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: Stomatologii ogólnej, Periodontologii, Chirurgii stomatologicznej;

  Pakiet II  Świadczenia w ramach usług pełnopłatnych w zakresie: Stomatologii ogólnej, Stomatologii ogólnej z leczeniem endodontycznym pod mikroskopem, Stomatologii ogólnej z możliwością wykonywania prac protetycznych, Periodontologii, Chirurgii stomatologicznej, Ortodoncji.

 • Oferty mogą być składane przez Przyjmujących zamówienie, którzy spełniają wymagania określone
  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w dziedzinie określonej w ust.1.
 • Zainteresowani konkursem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami konkursu ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych w ust. 1 oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy umieszczony na stronie internetowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej: https://spl.pl/bip/index.php/postepowania-o-udzielenie-swiadczen-medycznych/konkurs-ofert-w-trybie-ustawowym
 • Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia w zamkniętej kopercie,
  w siedzibie Udzielającego zamówienie – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31, Kancelaria pokój nr 319 – III piętro, w terminie do 02.12.2022 r. do godz. 11:30. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby SPL dla PW SPZOZ
  w Warszawie, najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w 02.12.2022 r. o godz. 12:00, w siedzibie głównej Udzielającego zamówienia – Przychodnia, ul. Nowowiejska 31, pok. Nr 319.
  • Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 07.12.2022 r.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
  • Z wybranymi Oferentami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  • Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada na dzień od 15.12.2022 r.
  • Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej spl.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny,
 • wyboru oferty zgodnej z zasadami określonymi w SWKO,
 • wyboru więcej niż jednej ofert, które zostały złożone przez Oferentów na to samo zadanie.
 • Przyjmującym zamówienie przysługuje prawo złożenia umotywowanego protestu dotyczącego postępowania konkursowego, w trybie określonym w § 10 Regulaminy Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
  SPL 32/KO/2022