Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Poszukujemy osoby na stanowisko

Młodszy specjalista ds. kadr / Archiwista

  • Data publikacji:
  • 22-02-2024
  • Miejsce Pracy:
  • Lwówek Śląski
  • Stanowisko:
  • Archiwista

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
ul. Morcinka 7
59-600 Lwówek Śląski

zatrudni osobę na stanowisko :

Młodszy specjalista ds. kadr / archiwista (etat dzielony 1/3 archiwum, 2/3 dział kadr)

Wymagania:

  • Wykształcenie średnie lub wyższe,
  • Preferowana osoba po kursie archiwisty lub z minimum dwuletnim doświadczeniem w prowadzeniu archiwum,
  • Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej, najlepiej w dziale kadr/personalnym,
  • Biegła obsługa komputera (office: excel, word, programy kadrowe), inicjatywa i elastyczność, chęci do nauki, odporność na stres.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie podania, CV i informacji o przetwarzaniu danych osobowych na adres e-mail: kierownik.kadr@pczlwowek.pl lub pocztą tradycyjną: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski.

Załącznik nr 1 dwustronny

F-6/2022/PI/01

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW DO PRACY

w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim (KRS 0000315228) (zwanej dalej: Spółka z o. o.), ul. Morcinka 7, 59-600, Lwówek Śląski, tel.: 75/782 01 04, e-mail: sekretariat@pczlwowek.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych:
Spółka z o. o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel: 75 / 782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl.
3.Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w formie w jakiej została wyrażona, poprzez złożenie oświadczenia, na adres podany w pkt. 1 lub 2 bądź osobiście w siedzibie Spółki. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych przed jej wycofaniem.
4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: upoważnionym pracownikom Spółki, odpowiedzialnym za sprawy kadrowe,
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych: Spółka z o. o., nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, jednak
nie dłużej niż 3 miesiące od momentu przesłania aplikacji na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody do uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji.
7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania danych (tj. nieprawidłowych bądź niekompletnych), usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem), prawo do przenoszenia danych.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych:Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Brak Pani/Pana zgody uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. ..…..……………………………………………..czytelny podpis kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym również szczególnych kategorii danych osobowych (wrażliwych), przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim (ul. Morcinka 7, 59-600, Lwówek Śląski), w celu realizacji procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące. Zostałam/em poinformowany/a o wszelkich przysługujących mi prawach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w szczególności zapoznałem/łam się z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy, dostępną na stronie www.pczlwowek.pl.……………………………………………….podpis kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych

Ponadto, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednakże nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 2 lata
od zakończenia procesu rekrutacji. ………………………………………………………podpis kandydata