Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Fundacja "Znajdź Pomoc"

Peacemaker/Streetworker ds. aktywizacji społeczności lokalnych

Data publikacji:
11.9.2020
Miejsce Pracy:
Katowice, Sosnowiec
Branża:
Pozostałe
Stanowisko:
Ankieter

Fundacja "Znajdź Pomoc" poszukuje 3 peacemakerów/streetworkerów do realizacji projektu mającego na celu aktywizację społeczno-zawodową społeczności lokalnych obszarów Katowic i Sosnowca (każde miasto - 1 pracownik) w wymiarze 1/2 etatu, umowa o pracę na 24 miesiące tj. w czasie realizacji projektu. Planowane rozpoczęcie realizacji projektu wrzesień/październik 2020 r.

Peacemakerzy poza rekrutacją uczestników do projektu będą wspierać uczestników projektu, podtrzymywać ich motywację. Uczestnikami będą osoby z grupy docelowej projektu, tj. osoby zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszary zdegradowane/rewitalizowane Katowice Śródmieście, Sosnowiec Centrum. Grupa uczestników wyłonionych na etapie rekrutacji do projektu to 160 osób, po 80 osób dla każdej z lokalizacji (Katowice i Sosnowiec).

Zadania peacemakera polegać będą w szczególności na: 

  • przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu, 
  • aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • udział w utworzeniu Programu Aktywności Lokalnej, mającego na celu aktywizację, włączenie społeczne i integrację społeczności lokalnej, - rozpoznanie grupy, diagnoza jej oczekiwań i potrzeb, - współpraca z koordynatorem projektu i innymi osobami realizującymi projekt w celu efektywniejszego wykonania zadania, 
  • motywowanie uczestników/czek projektu poprzez: zwiększenie motywacji działania,
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości, pozytywnej samooceny, budowanie pozytywnego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów, poznanie własnych predyspozycji i mocnych stron, 
  • informowanie o bieżących problemach, stopniu realizacji projektu i postępach uczestników/czek, 
  • angażowanie uczestników/czek projektu do realizacji wydarzeń społecznych/lokalnych, które spowodują nabycie przez nich umiejętności i postaw społeczno-obywatelskich, które przyczynią się aktywizacji społecznej i zawodowej,
  • prowadzenie spraw administracyjnych (m.in. prowadzeniu miesięcznej karty czasu pracy według wskazanego wzoru, sporządzanie sprawozdań do końca miesiąca którego dotyczy), 
  • realizacja w miarę potrzeb innych bieżących zadań projektu, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Praca peacemakerów z zasady odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w wymiarze ½ etatu. W związku ze specyfiką projektu dni i godziny realizacji mogą być uzależnione od indywidualnych preferencji grupy docelowej, dlatego zaleca się, aby składający ofertę dysponował elastycznością czasu pracy. Praca odbywać się będzie stacjonarnie w biurze projektu, ale także w terenie, w celu dotarcia do osób z ograniczonym dostępem do świata zewnętrznego, nawiązując kontakt ze społecznością lokalną.

Peacemarker powinien posiadać poniższe kompetencje:

a) wykształcenie i/lub kompetencje, w zakresie tematycznym wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, potwierdzone odpowiednimi dyplomami/certyfikatami itp. 
b) doświadczenie zawodowe odpowiednie do zakresu tematycznego ogłoszenia (min. 5 lat). 
c) znajomość specyfiki grupy docelowej.

Osoby chętne do podjęcia pracy na powyższym stanowisku zapraszamy do składania ofert na adres e-mail: a.krysiak@znajdzpomoc.pl