kariera@horyzont.eu

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

 • Data publikacji:
 • 23.4.2021
 • Miejsce Pracy:
 • Wrocław
 • Branża:
 • Administracja biurowa
 • Stanowisko:
 • Pracownik Biurowy

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS) zatrudni Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-00-A029/20). Zatrudniona osoba będzie reprezentowała interesy osób z niepełnosprawnościami na Uczelni. Będzie odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie w procesie realizacji zadań w projekcie oraz bieżącą współpracę ze studentami z niepełnosprawnościami na Uczelni.   Zadania Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami: udział w tworzeniu procedur, dokumentów strategicznych WWSIS oraz form wsparcia dostosowanych do studentów z niepełnosprawnościami, stworzenie modelu współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami, inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami, bieżąca obsługa studentów z niepełnosprawnościami (m.in. doradztwo edukacyjne), pomoc doraźna w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów z niepełnosprawnościami stosownie do indywidualnych potrzeb studenta, prowadzenie rejestru studentów z niepełnosprawnościami na uczelni, monitorowanie liczby pracowników i studentów z niepełnosprawnościami.   Ponadto Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami będzie uczestniczył w: przygotowaniu specyfikacji wyboru wykonawców pod kątem merytorycznym w zakresie właściwego dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w ramach zadania dot. likwidacji barier architektonicznych), opracowaniu procedur związanych z bezpieczną ewakuacją osób z niepełnosprawnościami, które zostaną dostosowane do planu ewakuacyjnego na uczelni, opracowaniu aktualizacji regulaminu studiów w zakresie rozwiązań dla studentów z niepełnosprawnościami – utworzeniu otwartego katalogu rozwiązań zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem studentów z niepełnosprawnościami.   Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, znajomość regulacji prawnych dot. osób z niepełnosprawnościami oraz zagadnień związanych z kształceniem akademickim osób z niepełnosprawnościami, dobra znajomość obsługi komputera, gotowość do rozpoczęcia pracy od maja 2021 r.   Wymagania dodatkowe: terminowość oraz wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne, mile widziane doświadczenie projektowe/na uczelniach, mile widziana znajomość języka migowego, zachęcamy do aplikowania osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.   Oferujemy: udział w ciekawym projekcie, który pozwoli na zwiększenie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno pod kątem rozwiązań architektonicznych jak i edukacyjno-dydaktycznych, zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, przyjazną atmosferę pracy.   Sposób aplikacji: CV potwierdzające spełnienie wskazanych powyżej wymagań wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe można składać elektronicznie na adres e- mail: kariera@horyzont.eu lub w siedzibie uczelni przy ul. ks. Marcina Lutra 4 we Wrocławiu (54- 239), w godzinach 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku w pokoju 1.07.   Kontakt w sprawie ogłoszenia pod numerem tel.: 71 799 19 37 wew. 39.   Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).   __________________________________________________________ Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław adres korespondencyjny ul. ks. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław, tel.: 71 799-19-37, e-mail: dziekanat@horyzont.eu. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zawarcia z Państwem umowy o pracę. 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 917) oraz udzielonej zgody. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa: Upoważnieni pracownicy Organy publiczne i urzędy Państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa Jednostki w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu uczelni Szkoły wyższe w zakresie unormowanym przez przepisy prawa oraz na podstawie zawartych umów 6. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą. 7. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego w Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. 8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji. 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń