Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Fundacja Znajdź Pomoc

Psycholog dla osób z niepełnosprawnością

Data publikacji:
18.9.2020
Miejsce Pracy:
Podlaskie
Branża:
Opieka Zdrowotna
Stanowisko:
Psycholog

W związku z realizacją projektu Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach pilotażowego programu ABSOLWENT poszukujemy psychologów do przeprowadzania konsultacji indywidualnych z osobami z niepełnosprawnością w celu wyznaczenia indywidualnej ścieżki kariery oraz treningów grupowych z zakresu rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych niezbędnych do przeciwstawiania się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu.

Projekt prowadzony jest na terenie województwa podlaskiego. Świadczenie usług będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na późniejszym etapie. Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są średnio 3 godziny na dokonanie diagnozy obecnej sytuacji w kontekście biopsychospołecznym oraz 20 godzin treningu rozwoju i doskonalenia kompetencji interpersonalnych w grupach około 5 osobowych.


Wymagania:

· tytuł magistra psychologii,

· min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

· min. 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu warsztatów z umiejętności interpersonalnych z osobami z niepełnosprawnościami.


Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska opisane są w zapytaniu ofertowym, które jest dostępne w części Aktualne postępowania na stronie http://projektabsolwent.pl/


Oferta musi zawierać:

· Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego,

· Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2),

· Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),

· Listę sprawdzającą osobę zdolną do wykonania zamówienia (Załącznik nr 4).

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres absolwent@znajdzpomoc.pl do dnia 25.09.2020.