Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Fundacja Znajdź Pomoc

Psycholog dla osób z niepełnosprawnością

Data publikacji:
28.9.2020
Miejsce Pracy:
Podlaskie
Branża:
Opieka Zdrowotna
Stanowisko:
Psycholog

W związku z realizacją projektu Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach pilotażowego programu ABSOLWENT poszukujemy psychologów do przeprowadzania konsultacji indywidualnych z osobami z niepełnosprawnością w celu wyznaczenia indywidualnej ścieżki kariery oraz treningów grupowych z zakresu rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych niezbędnych do przeciwstawiania się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu.

 Projekt prowadzony jest na terenie województwa podlaskiego. Świadczenie usług będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na późniejszym etapie.

 Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są średnio 3 godziny na dokonanie diagnozy obecnej sytuacji w kontekście biopsychospołecznym oraz 20 godzin treningu rozwoju i doskonalenia kompetencji interpersonalnych w grupach około 5 osobowych.

 Wymagania:

 · tytuł magistra psychologii,

 · min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

 · min. 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu warsztatów z umiejętności interpersonalnych z osobami z niepełnosprawnościami.

 Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska opisane są w zapytaniu ofertowym, które jest dostępne w części Aktualne postępowania na stronie http://projektabsolwent.pl/

 Oferta musi zawierać:

 · Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego,

 · Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2),

 · Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),

 · Listę sprawdzającą osobę zdolną do wykonania zamówienia (Załącznik nr 4).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres absolwent(at)znajdzpomoc.pl do dnia 06.10.2020.