Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Fundacja Elektrowni Rybnik
Zarząd Fundacji Elektrowni Rybnik w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

 • Data publikacji:
 • 14.3.2022
 • Miejsce Pracy:
 • Fundacja Elektrowni Rybnik, ul. Podmiejska 43, 44-207 Rybnik
 • Branża:
 • Human Resources / Kadry
 • Stanowisko:
 • Pracownik Biurowy

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

 Miejsce pracy: Rybnik, Fundacja Elektrowni Rybnik, ul. Podmiejska 43

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

a)      Płace:

 • Obliczanie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie listy płac.
 • Sporządzanie umów zleceń dla instruktorów oraz innych osób zatrudnionych przy projektach w Fundacji. 
 • Przygotowywanie przelewów z wynagrodzeń (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło).
 • Obliczanie składek ZUS, wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki chorobowe, sporządzanie deklaracji.
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego).
 • Prowadzenie dokumentacji i stały kontakt z ZUS (m.in. zgłaszanie, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, korekty).
 • Prowadzenie i kontrola rejestru umów zleceń.
 • Przygotowanie i wysyłka deklaracji PIT-11 oraz PIT 4R.
 • Sporządzanie sprawozdania do GUS z zakresu zatrudnienia i płac.
 • Księgowanie na podstawie planu kont.

b)     Kadry:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu.
 • Wypełnianie świadectw pracy.
 • Kontrola terminów oraz prowadzenie ewidencji badań okresowych i szkoleń BHP.
 • Wydawanie zaświadczeń pracowniczych (np. zaświadczeń o zarobkach).
 • Ewidencja urlopów i innych zwolnień od pracy.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników na podstawie dostarczanych list obecności oraz systemu RCP.
 • Wykonywanie czynności z zakresu administrowania danymi osobowymi pracowników oraz dbałość o ochronę danych osobowych.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem Pracowniczego Programu Emerytalnego.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń związanych z pakietem medycznym oraz medycyną pracy.
 • Kontrola terminowości szkoleń oraz badań profilaktycznych.
 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej BHP.
 • Udział w zespole powypadkowym, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzeniu rejestru wypadków pracowników.
 • Kontrola terminowości szkoleń, szkoleń BHP, badań profilaktycznych oraz prowadzenie ewidencji.
 • Udział w sporządzaniu wywiadu zawodowego dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych.

c)      Kasa:

 • Przyjmowanie gotówki z kas fiskalnych.
 • Dokonywanie wpłat i przyjmowanie wpłat na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione.
 • Sporządzanie raportów kasowych.
 • Prowadzenie kasy walutowej.
 • Odprowadzanie gotówki do banku.
 • Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki.
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
 • Prowadzenie ewidencji zaliczek pracowników oraz ich rozliczanie.

d)     Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • Rozliczanie ZFŚS zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 • Wykonywanie czynności z zakresu administrowania danymi osobowymi pracowników oraz dbałość o ochronę danych osobowych.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, ubezpieczeń osobowych (PPE), podróży krajowych i zagranicznych, używania pojazdów do celów służbowych,
 • Znajomość programu kadrowo-płacowego Optima oraz programu Płatnik,
 • Dobra znajomość systemów czasu pracy,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Samodzielność, odpowiedzialność i skrupulatność w realizacji zadań, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Jasny system premiowy.
 • Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Dodatkowy pakiet medyczny.
 • Pracownicze Plany Emerytalne PPE.
 • Możliwość korzystania z usług oferowanych przez Fundację na preferencyjnych warunkach zgodnie z wewnętrznymi przepisami.

 

 Jeśli jesteś osobą spełniającą wyżej wymienione wymagania oraz zainteresowaną naszą ofertą prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (CV) w  zamkniętej  kopercie opatrzonej imieniem i  nazwiskiem  oraz  dopiskiem: Dotyczy  naboru  na  stanowisko: specjalista do spraw kadr i płac do 23 marca 2022 roku do sekretariatu Fundacji, pocztą na adres: Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska 43, 44-207 Rybnik lub mailem: sekretariat@fundacjaelektrownirybnik.pl   

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.  Aplikacje osób niepełnosprawnych są mile widziane.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.