Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni Specjalistę ds. realizacji wystaw

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni Specjalistę ds. realizacji wystaw

 • Data publikacji:
 • 26-03-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Katowice
 • Stanowisko:
 • Programista Java

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni Specjalistę ds. realizacji wystaw

Nazwa stanowiska: Specjalista ds. realizacji wystaw;

Miejsce pracy: Katowice;

Wymiar czasu pracy: pełny etat;

Znak referencyjny: MŚ/W/SP.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane specjalizacje: projektowanie grafiki, architektura wnętrz lub form przemysłowych;
 • znajomość programów komputerowych do opracowania rysunków technicznych (AutoCad, DraftSight, ZWCAD);
 • znajomość programów z pakietu ADOBE, mile widziana znajomość programówdo opracowania modeli 3D i wizualizacji (SketchUp, Rhino);
 • znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B.
 • znajomość trendów projektowych zbranży scenografii, wystawienniczych orazprojektowania wnętrz;
 • zdolności manualne i plastyczne konieczne do wykonania i montażu scenografii wystawienniczej oraz pracy z eksponatami (zawieszanie obrazów, montaż postumentów, oprawa obrazów itp.);

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie wprzygotowywaniu grafik do druku wielkoformatowego;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość bieżących rozwiązań technologii multimedialnych;
 • samodzielność i inicjatywa;
 • doskonała organizacja pracy własnej ipracy zespołowej.

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • praca kreatywna podczas przygotowania koncepcji wystawienniczych;
 • opracowanie projektów wystaw pod względem graficznym oraz aranżacyjnym (skład tekstów kuratorskich, podpisów, identyfikacja graficzna, projekt aranżacji oraz scenografii wystawienniczej);
 • przygotowanie technicznych etapów opracowania wystawy (projekt wykonawczy elementów scenograficznych np. gabloty, ścianki ekspozycyjne);
 • współpraca zinnymi działami Muzeum wcelu poprawnego realizowania wystaw czasowych orazwystaw stałych;
 • realizacja zakupów izleceń niezbędnych doprodukcji wystaw czasowych wramach procedur muzeum, wtym m.in.: przygotowanie umów, opisy faktur idokumentów,
 • prowadzenie postępowań przetargowych orazsporządzenie ofert porównawczych.

Oferujemy:

 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego;
 • Stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • portfolio (przykład opracowania plastycznego oraz technicznego projektów wystawienniczych; identyfikacji graficznej, opracowanie wizualizacji projektowanych przestrzeni).

w terminiedo15 kwietnia 2024 r.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

z dopiskiem:Pracownik Działu Wystawienniczego

lub przesłane drogą elektroniczną na adres:rekrutacja@muzeumslaskie.pl

Muzeum skontaktuje się zwybranymi osobami
napodstawie przesłanych aplikacji

Prosimy ozawarcie wCV klauzuli:

Wyrażam zgodę naprzetwarzanie danych osobowych zawartych wniniejszym dokumencie dorealizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie wKatowicach zgodnie zustawą zdnia 10 maja 2018 roku oochronie danych osobowych ze zm. orazzgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula Informacyjna Dla Kandydatów DoPracy

Zgodnie zart. 13 ust. 1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląskie wKatowicach,
przy ul.Dobrowolskiego 1 (dalej: „my” lub „Muzeum”).

Kontakt zInspektorem ochrony danych:

■ napiśmie naadres siedziby Muzeum Katowice 40 -205, ul.Dobrowolskiego 1;
■ telefonicznie 32/ 7799325;
■ podadresem e-mail:iod@muzeumslaskie.pl.
Źródło danych:
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio odPaństwa – w związku zprzesłaniem aplikacji wprocesie rekrutacyjnym dopracy wMuzeum, aich przekazanie nastąpiło dobrowolnie.

Zakres, cele ipodstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Muzeum przetwarza dane osobowe wzakresie określonym wart. 221§ 1 i § 2 Kodeksu pracy,
w szczególności: imię inazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe: nrtelefonu lub adres email;
a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku dane osobowe dotyczące: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; Muzeum przetwarzać możetakże inne Państwa dane osobowe, jeśli zostaną przez Państwa zawarte waplikacji rekrutacyjnej.

Dane osobowe będą przetwarzane wnastępujących celach:

a) przeprowadzenie procesu rekrutacji orazpodjęcie kroków naPani/Pana wniosek przedzawarciem umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO wramach realizacji obowiązku prawnego Muzeum wynikającego zprzepisów prawa pracy – art. 221§ 1 i § 2 kodeksu pracy;

b) przeprowadzenie procesu rekrutacji wprzypadku podania przez Państwa waplikacji rekrutacyjnej danych osobowych wzakresie szerszym, niż wymagane wprzepisach prawa pracy (podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 22 1a kodeksu pracy;

c) prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych, wprzypadku wyrażenia zgody naprzetwarzanie danych wtym celu (podstawą prawną jest Państwa zgoda – - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

d) ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przedtakimi roszczeniami przez Muzeum (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe nie są wykorzystywane dozautomatyzowanego podejmowania decyzji, wtym nie podlegają profilowaniu.


Konsekwencje braku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych wzakresie określonym wkodeksie pracy (art. 221§ 1i § 2 kodeksu pracy) jest dobrowolne, aleniezbędne dowzięcia udziału wprocesie rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału wprocesie rekrutacji. Przetwarzanie innych danych osobowych zawartych wPaństwa aplikacji rekrutacyjnej, a których Muzeum nie zażądało, jest dobrowolne iwymaga Państwa zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym narzecz Muzeum usługi informatyczne, prawne, audytorskie, atakże uprawnionym organom publicznym np.Policji, Prokuraturze.

Wycofanie zgody

Dane osobowe są przetwarzane napodstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo dojej wycofania wdowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu nazgodność zprawem przetwarzania, które nastąpiło napodstawie zgody przedjej wycofaniem, a także wobec treści art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać doczasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba żewyrazili Państwo zgodę naprzetwarzanie danych osobowych wprzyszłych procesach rekrutacyjnych. Wtakim przypadku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat lub dochwili udzielenia zgody naich przetwarzanie. Zgoda naprzetwarzanie danych może być wycofana wkażdym momencie. Wtym celu należy przesłać nam takie żądanie naadres: kadry@muzeumslaskie.pl

Uprawnienia iskarga doorganu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu dotreści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia orazograniczenia przetwarzania, atakże prawo doprzenoszenia doinnego administratora danych przetwarzanych napodstawie umowy wsposób zautomatyzowany. Wzakresie, wjakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo downiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie naadres siedziby Muzeum lub zapośrednictwem

e-mail:iod@muzeumslaskie.pl


W przypadku stwierdzenia, żeprzetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo downiesienia skargi doorganu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wWarszawie.

­­