Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Starszy Inspektor w Wydziale Obsługi w Referacie Kadrowo-Płacowym

Starszy Inspektor w Wydziale Obsługi w Referacie Kadrowo-Płacowym

Umowa na czas określony (np. projektu)

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1

Status nabór w toku

Miejsce pracy Łódź ul.Narutowicza 75

Ważne do 3 grudnia 2023 r.

Wynagrodzenie zasadnicze 4380,90 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • nalicza wynagrodzenia i inne wypłaty oraz terminowo sporządza listę płac
 • nalicza zasiłki chorobowe,opiekuńcze, macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne oraz wynagrodzenia za chorobę pracowników, sporządza oraz prowadzi dokumentację płacową, zasiłkową oraz rozliczeniową ( ZUS, Urząd Skarbowy)
 • prowadzi sprawy związane z zajęciami komorniczymi pracowników oraz Pracownicze Plany Kapitałowe
 • prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników
 • obsługuje system QUORUM, PŁATNIK, e-Deklaracje, PUE ZUS
 • rejestruje oraz wyrejestrowuje pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych w programie PŁATNIK
 • prowadzi sprawy dotyczące świadczeń rehabilitacyjnych, rent chorobowych, nagród jubileuszowych, wysługi lat i innych
 • sporządza roczne deklaracje rozliczeniowe dla pracowników, do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS
 • sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ( m.in. Rp-7, ZUS, Z-3, emerytalno-rentowe do ZUS, dla pracowników )
 • prowadzi sprawozdawczość odnośnie płac (GUM, Służba Cywilna, Urząd Statystyczny, Wydział Nadzoru, RFK)
 • prowadzi archiwum list płac i akt osobowych

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych
 • umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego, PŁATNIK, PUE ZUS
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe w administarcji publicznej
 • umiejętność komunikacji, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność
 • umiejętność dobrej organizacji pracy

Co oferujemy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Łodzi z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- szkolenia oraz możliwość dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie .

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy praca przy komputerze

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Aplikuj

do 3 grudnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 130403"

na adres:

Okręgowy Urząd Miar
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź
Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)
 

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.12.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar  w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego,  z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@secmed.pl;

4.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych innym odbiorcom.

6. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne.

7.Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.

9.Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.