Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

OPS Warszawa - Mokotów poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta rodziny

Asystent Rodziny

  • Data publikacji:
  • 07-09-2022
  • Miejsce Pracy:
  • Warszawa
  • Stanowisko:
  • Asystent

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
- współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
- udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).

Asysta rodziny to pomoc udzielana przez specjalistę – asystenta, który pracuje z rodzicami i dziećmi w celu pokonania bieżących trudności związanych z opieką nad dziećmi, ich wychowywaniem. Aktywnie włącza się we wsparcie rodzin na takich płaszczyznach i zakresie, jakie wskażą mu członkowie rodziny.

Cele pracy asystenta w rodzinie ustalane są przez rodzinę – to ona jest budowniczym wsparcia i od niej głównie zależy to, na czym skupiać się będzie aktywność asystenta. Głównym zamierzeniem asysty jest więc wydobycie z rodziny jej inicjatywy, motywacji, zasobów, dzięki którym to ona w głównej mierze będzie pracować nad poprawą swojej sytuacji. Asystent rodziny spełnia tu rolę towarzyszącą, zapewniającą profesjonalną wiedzę dotyczącą etapów rozwojowych dzieci, ich potrzeb, funkcjonowania rodziny, działalności instytucji wspierających rodzinę oraz edukacyjnych.

W szczególności asystent rodziny pomoże w takich sprawach jak:
- edukowanie o bezpiecznych i skutecznych metodach wychowania dzieci wraz z ukazywaniem rodzicom sposobów ich wprowadzania i korzyści jakie dadzą życiu rodzinnemu,
- poszerzanie wiedzy na temat potrzeb i funkcjonowania dzieci,
- poszerzanie wiedzy o potrzebach rozwojowych dziecka (zwłaszcza z deficytami rozwojowymi),
- edukowanie o skutecznych i bezpiecznych dla dziecka metodach rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
- edukowanie na temat konsekwencji podejmowanych działań,
- wsparcie w kontaktach z placówkami edukacyjnymi i innymi instytucjami, zaangażowanymi w życie rodziny,
- wsparcie emocjonalne w przeżywanych trudnościach osobistych i rodzinnych,
- towarzyszenie w załatwianiu spraw formalnych w różnych instytucjach,
- pomoc i wsparcie w organizacji życia domowników, czasu wolnego, konstruowaniu budżetu domowego.

Rodzina współpracuje z asystentem na zasadzie dobrowolności, w oparciu o utworzony plan pracy, w którym zawierane są cele do zrealizowania, działania jakie będą podejmowane oraz efekty tych działań. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć, do czego dąży rodzina i jak może wyglądać jej życie w przyszłości.

 

Wymagania konieczne:
- dot. wykształcenia i stażu pracy zgodnie z Art. 12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 447),
- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania pożądane:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
- znajomość obsługi komputera,
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres,
- odpowiedzialność,
- asertywność,
- rzetelność, systematyczność,
- komunikatywność i otwartość.

 

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
- pracę w młodym, profesjonalnym zespole
- wsparcie merytoryczne w realizacji obowiązków
- wsparcie szkoleniowe, superwizje
- możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach
- trzynaste wynagrodzenie
- pakiet socjalny, tj. dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

Miejsce pracy:
- biuro znajduje się w budynku piętrowym, stanowisko pracy mieści się na poziomie 1, konieczność poruszania się po kondygnacjach,
- budynek wyposażony w windę,
- ciągi komunikacyjne pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
- w pomieszczeniach budynku istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- miejsce zamieszkania / przebywania klienta,
- urzędy, instytucje, szkoły, przedszkola i inne placówki w których odbywać się będzie praca z rodziną.

Stanowisko pracy:
- praca przy komputerze i urządzeniach biurowych,
- praca wymagająca umiejętnego współdziałania z innymi i kontaktów z pracownikami instytucji zewnętrznych,
- praca wymagająca częstego i intensywnego kontaktu z osobami korzystającymi z pomocy społecznej,
- praca może przebiegać w warunkach stresowych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.      

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny i CV,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończony 18 rok życia,
- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
- podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- podpisana klauzula o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na n/w adres w terminie do 07.10.2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Bartłomieja 3, 02-683 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ,,Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej”.

Informacje dodatkowe:
- praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez m. st. Warszawę.
- zatrudniona osoba będzie miała dostęp do danych osobowych wrażliwych, dlatego wymagana jest szczególna staranność i dbałość o bezpieczeństwo informacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji: https://opsmokotow.pl/ zakładka "Oferty pracy"