Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Poszukujemy kandydatów na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Betonu IBDiM.

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 • Data publikacji:
 • 11-04-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Stanowisko:
 • Inżynier

Poszukujemy kandydatów na stanowiskospecjalista inżynieryjno-technicznyw Zakładzie Betonu IBDiM.

Miejsce wykonywania pracy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1, budynek LAMB.

Warunki pracy:

Praca w biurze w wymiarze pełnego etatu: 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 – 16.00 (ruchomy czas pracy) oraz wyjazdy delegacyjne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca z wykorzystaniem komputera i specjalistycznego oprogramowania, praca w terenie, narzędzia
i materiały pracy - urządzenia i sprzęt właściwy dla rodzaju prowadzonych prac w terenie, sprzęt biurowy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 2-miesięczny okres próbny,
 • udział w badaniach terenowych i laboratoryjnych,
 • udział w pracach administracyjnych,
 • ciekawą pracę, możliwość doskonalenia umiejętności oraz rozwoju osobistego i zawodowego,
 • miłą atmosferę pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne (wskazany kierunek: budownictwo, inżynieria lądowa),
 • znajomość zagadnień związanych z technologią betonu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe - mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w laboratorium budowlanym,
 • doświadczenie w systemie zarządzania jakością,
 • znajomośćjęzyków obcych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i odbyte szkolenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty kandydaci mogą składać w Dziale Finansowo-Kadrowym siedzibie IBDiM, Warszawa (pokój 110) w terminie do 10 maja 2024 r.

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. życiorys i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przekazane oferty nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 22 39-00-137.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń