Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Poszukujemy kandydata na stanowisko starszego/głównego specjalisty inżynieryjno-technicznego (projektanta drogowego)

Starszy/Główny specjalista inżynieryjno-techniczny

 • Data publikacji:
 • 05-03-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Stanowisko:
 • Projektant

Miejsce wykonywania pracy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Warunki pracy:

Praca w biurze w wymiarze pełnego etatu: 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 – 16.00 (ruchomy czas pracy) oraz wyjazdy delegacyjne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Wydzielone pomieszczenie, komputer, sprzęt biurowy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 2-miesięczny okres próbny,
 • stanowisko na podstawie spełnienia wymagań formalnych, określonych w Regulaminie wynagradzania w IBDiM (starszy specjalista lub główny specjalista),
 • możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz rozwoju osobistego i zawodowego,
 • dobrą atmosferę pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
  z minimum 5-letnią podstawą dysponowania,
 • posiadanie praktycznej znajomości pakietu Microsoft Office oraz specjalistycznych programów, takich jak AutoCAD, Civil 3D, NORMA PRO, GA-Znaki,
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej oraz koordynacji powierzonych zadań,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe - mile widziane:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność analizy ryzyka.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty kandydaci mogą składać w Dziale Finansowo-Kadrowym, w siedzibie IBDiM, Warszawa (pokój 110) w terminie do 12 kwietnia 2024 roku.

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty: cv i oświadczenie powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i formie rozmowy wstępnej. Przekazane oferty nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 22 39-00-190 lub 22 39-00-110.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń