Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”
Zatrudnimy osobę na stanowisko wychowawcy

Wychowawca -praca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • Data publikacji:
 • 19.5.2022
 • Miejsce Pracy:
 • Wrocław
 • Branża:
 • Pozostałe
 • Stanowisko:
 • Opiekunka

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” zatrudni do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej osobę na stanowisku wychowawca:

Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”,

 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,

Oczekujemy

 • doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • gotowości do pracy w równoważnym systemie czasu pracy (praca w soboty, niedziele i święta oraz w nocy).

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej będzie:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno- wychowawczym.

        Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział
  w szkoleniach zawodowych.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U  z 2020 r. poz.821):

1)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

2)      wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U  z 2019 r. poz.1282 ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych  oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom” Wrocław, ul. Parkowa 2 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko wychowawca - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres sekretariat@dzieciecydom.wroclaw.pl lub pocztą na adres 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń