Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zatrudni osobę nie obawiającą się wyzwań na stanowisko KIEROWNIKA Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń.

Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń WPR w Katowicach

Data publikacji:
8.7.2019
Miejsce Pracy:
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
Branża:
Administracja biurowa
Stanowisko:
Pracownik Biurowy

Ogłoszenie z 08.07.2019 r.

o naborze na stanowisko

kierownika Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń

w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach

 

1. Wymagane kwalifikacje do aplikowania na stanowisko:

• wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze

nadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko winna spełniać poniższe wymogi:

• udokumentowane wykształcenie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

• min.2-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku do spraw kadrowych,

• praktyczna znajomość programów kadrowo-płacowych,

• znajomość obsługi programu Excel, Word,

• umiejętność pracy w zespole, zdolności kierownicze,

• wysoka kultura osobista,

• rzetelność, sumienność, komunikatywność.

2. Miejsce pracy:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

3. Wynagrodzenie :

zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

4. Proponowane zatrudnienie:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy( umowa na zastępstwo).

Termin rozpoczęcia pracy: lipiec/sierpień 2019r.

5. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,

• CV-własnoręcznie podpisany wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych zdefiniowanych w Kodeksie pracy, zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji na Kierownika Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń ”,

• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności,

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy,

• oświadczenie o niekaralności.

Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny zostać zaopatrzone klauzulą:

„za zgodność z oryginałem” i z podpisem kandydata.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

do dnia 15.07.2019r. do godz. 12.00 w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach lub na adres:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ul. Powstańców 52, 40-024 KATOWICE

7. Sposób składania dokumentów:

• w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń”,

• aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu),

• za datę wpływu uważa się datę i godzinę złożenia aplikacji w miejscu określonym w pkt. 6.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach nie zwraca złożonych dokumentów. Oferty kandydatów niewyłonionych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone.